ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Konst. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


§ 1. Dessa allmänna villkor (GTC) har fastställts på grundval av art. 384 och följande handlingar i civillagen och definiera reglerna för att ingå och genomföra avtal om försäljning av varor som ingås av Łukasz Jóźwiak som driver företag under namnet PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adress: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP-nummer: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (säljare) med entreprenörer (köpare) som endast ingår dessa kontrakt för det ändamål som är direkt relaterat till deras affärsverksamhet.
§ 2. Varorna säljs inte till fysiska personer – konsumenter enligt civillagen, därför gäller inte GTC för konsumenter.
§ 3. GTC finns på webbplatsen www.pakery.pl och på köparens begäran kan de skickas till hans adress i elektronisk form.
§ 4. Genom att lägga en beställning av köparen accepterar och accepterar köparen dessa allmänna villkor utan förbehåll.

Konst. 2. SLUTSATS AV KONTRAKTET
§ 1. All kommersiell information av reklam- och marknadsföringskaraktär, oavsett form, inklusive prislistor, utgör inte ett erbjudande enligt civillagen.
§ 2. Kontraktet ingås genom att lämna in och acceptera ett erbjudande (även efter eventuellt avtal).
§ 3. Avtalets ingående kräver att köparen varje gång skickar en beställning till säljaren via telefon, fax, skriftligt eller via e-post med angivande av pris, typ och kvantitet på de beställda varorna samt uppgifter (namn och efternamn, position) för personen som gör beställningen på köparens och köparens vägnar (inklusive skatte -ID). Om köparens företrädares rätt inte beror på de uppgifter som finns tillgängliga i nationella domstolsregistret eller i det centrala registret och information om ekonomisk aktivitet, bör en kopia av det dokument som tillåter köparen att företräda köparen bifogas beställningen.
§ 4. Kontraktet ingås efter bekräftelse av beställningen av säljaren. Beställningen behandlas som ett erbjudande och dess bekräftelse som accept av erbjudandet.
§ 5. I det fall som avses i art. 6 § 3, ingås kontraktet efter bekräftelse av köparen av beställningen efter att ha fått säljarens information om godkännande av beställningen som innehåller det aktuella priset på de beställda varorna.
§ 6. Säljaren distribuerar inte med deltagande av direkta eller indirekta agenter.
§ 7. Bekräftelsen på att avtalet ingås är en momsfaktura, genom att lämna erbjudandet godkänner köparen att ta emot momsfakturor i elektronisk form.

KONST. 3. BESTÄLLNINGSDATUM
§ 1. Leveranstiden är endast vägledande och skapar inga skyldigheter från Säljarens sida, såvida inte parterna kommer överens om något annat genom förhandlingar.
§ 2. Beställningstiden börjar på det datum som anges i orderbekräftelsen.
§ 3. Villkoren för leverans och / eller utförande av ordern såväl som andra försäljningsvillkor kan ändras, även efter att köparen har lagt en beställning av varan, särskilt till följd av force majeure och andra omständigheter utanför säljarens kontroll, och som ett resultat av förändringar i marknadsläget och nuvarande kommersiella förhållanden relaterade till bland annat säljarens förbindelser med enheter som samarbetar vid utförandet av kontrakt av säljaren. Köparen kommer omedelbart att informeras om ändringen i leveransdatum och / eller orderutförande och andra försäljningsvillkor.


KONST. 4. LEVERANS, RECEPT AV VAROR

§ 1. I beställningen anger köparen sättet för leverans av varan.
§ 2. Varorna kan släppas antingen i säljarens lokaler eller på annan plats som säljaren anger eller levereras med bud.
§ 3. Leveranskostnaden täcks av köparen.
§ 4. Det antas att varorna frigörs vid överlämnandet till köparen eller budfirman.
§ 5. Köparen är skyldig att hämta de beställda varorna. Underlåtenhet att hämta varorna befriar inte köparen från skyldigheten att betala hela priset. Efter tidsfristen för att hämta varorna har säljaren rätt att debitera köparen en avgift för sin lagring till ett belopp av 1/24 av priset på de inte tagna varorna för varje hel månad lagring. Om lagringskostnaden når priset på varan har säljaren rätt att sälja varorna igen (utövar denna rätt befriar köparen från skyldigheten att betala för lagringen men befriar honom inte från skyldigheten att betala försäljningspriset ).
§ 6. Vid mottagandet av paketet är köparen skyldig att noggrant kontrollera skicket på ytterförpackningen i närvaro av kuriren. Om köparen upptäcker yttre skada på försändelsen, bör köparen upprätta en skaderapport i närvaro av kuriren, inklusive en beskrivning och foton av försändelsen. Av två identiska kopior signerade kuriren ska det ena skickas till säljaren, det andra stannar hos köparen. I detta fall returneras varorna till säljaren för att inleda ett reklamationsförfarande med budfirman.

KONST. 5. FÖRFARANDE AV RISK OCH BEGRÄNSNING AV ÄGANDE
§ 1. Risken för förlust eller skada på varorna övergår till köparen när den överlämnas till köparen eller budfirman.
§ 2. Varorna förblir säljarens egendom tills full betalning av det pris som härrör från försäljningsfakturan från säljaren för varorna (artikel 589 i civillagen). Alla betalningar som görs av köparen, har säljaren rätt att räkna med eventuella oförutsedda avgifter (inklusive fordringar för lagring av varor) först, innan de tas med mot försäljningspriset.
§ 3 Köparen är skyldig att hantera varorna på rätt sätt och får inte belasta varorna med några rättigheter till tredje part, i synnerhet får han inte pantsätta varorna eller överföra dem till tredje part (både gratis och mot avgift), utan samtycke från säljaren.

KONST. 6 PRIS- OCH BETALNINGSREGLER
§ 1. Försäljning av varor sker enligt de priser som gäller på dagen för orderbekräftelse och ingår i säljarens prislista.
§ 2 De priser som täcks av erbjudandet och dess acceptans gäller endast för utförandet av en given order, såvida inte parterna skriftligen kommer överens om något annat. Uppfyllandet av en beställning baserad på specifika priser tvingar inte Säljaren att behålla dessa priser för nästa beställning.
§ 3. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra de priser som anges i prislistan och är inte ansvarig för att underlåta att meddela köparen om ändringen i förväg. I detta fall kommer köparen att informeras om beställningens acceptans och det aktuella priset på de beställda varorna (det så kallade motbudet som kräver godkännande av köparen). I detta fall kommer kontraktet att ingås på det sätt som anges i art. 2 § 5 i GTC.
§ 4 Betalningsformen är en banköverföring till Säljarens konto innan varorna släpps från lagret (förskottsbetalning). Kostnaderna för banktransaktioner bärs enbart av köparen.
§ 5. Andra betalningsvillkor kan komma överens om av parterna och anges i momsfakturan som dokumenterar försäljningen av varorna.
§ 6 Tidpunkten för prisets betalning är betalning av medel till Säljarens bankkonto.
§ 7. Vid försenad betalning av hela eller delar av priset har Säljaren rätt att ta ut lagstadgad ränta för förseningen och avbryta leveransen av de beställda varorna tills hela priset är betalat, plus eventuell lagstadgad ränta för förseningen, beräknad för betalningstiden.
§ 8. I händelse av avvikelse mellan de beställda och levererade varorna och innehållet i momsfakturan som dokumenterar försäljningen, ska säljaren utfärda och förse köparen med en rättande faktura. Om rättelsen av fakturan ska göras på begäran av köparen bör begäran innehålla information om de avvikelser som hittats och numret på den ifrågasatta momsfakturan.

KONST. 7. GARANTI
Säljaren är ansvarig under garantin för fysiska och juridiska fel på den sålda produkten, dock är detta ansvar begränsat enligt följande: Anmälan om en defekt kan lämnas skriftligen med angivande av momsfakturan som dokumenterar försäljningen av produkten, inom 8 dagar efter att felet upptäcktes, med smärta av att förlora rättigheterna med garantin. Garantitiden är 30 dagar från leveransdatumet för varan till köparen.

  1. Säljaren inom 14 dagar efter att ha mottagit rätt klagomål, d.v.s. en skriftlig anmälan som innehåller numret på momsfakturan som dokumenterar försäljningen av produkten, kommer att meddela köparen om metoden för att lösa kravet.
  2. Köparen kan begära antingen att produkten ska bytas ut mot en produkt utan defekter eller att felet ska tas bort.
  3. Säljaren kan vägra att tillgodose köparens begäran om det är omöjligt att föra den defekta varan i överensstämmelse med kontraktet på det sätt som köparen väljer eller skulle kräva alltför höga kostnader för säljaren jämfört med den andra möjliga metoden att föra in den defekta varan i överensstämmelse med kontraktet. Säljaren kan vägra att ersätta produkten med en produkt utan defekter eller att ta bort felet även när kostnaderna för att kompensera denna skyldighet överstiger priset på den sålda varan.
  4. I det fall som avses i punkt d) ovan kan köparen lämna en deklaration om prisavdrag eller återkallelse från kontraktet.
  5. Kostnaderna för att returnera varorna ska bäras av säljaren upp till beloppet för returkostnaderna, som skulle göras genom enheten och på det sätt som säljaren tidigare angett.
  6. Om säljaren beslutar så istället för att returnera varorna, är köparen skyldig att förstöra eller ta bort det som avfall på säljarens bekostnad, enligt de villkor som anges nedan. Förstörelse eller borttagning av varorna som avfall kommer att ske av den enhet som avyttrar eller samlar in produkterna som avfall, tidigare bestämt av säljaren, och till ett pris som säljaren tidigare bestämde. Säljaren ska stå för kostnaderna för att förstöra eller ta bort godset som avfall endast inom det belopp som fastställts på ovanstående sätt.

KONST. 8. ANSVARSBEGRÄNSNING
§ 1 Säljaren ansvarar inte för tryckfel i kommersiellt material, särskilt i broschyrer, kataloger och reklamblad.
§ 2. Illustrationer och foton som ingår i det kommersiella materialet är endast för allmän presentation av varorna och garanterar inte mottagandet av en identisk produkt.
§ 3. Säljaren ansvarar inte för förekomsten av upphovsrätt, patent eller registrerade industriella konstruktioner relaterade till säljarens erbjudande på platser för vidare försäljning av produkterna.
§ 4. Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig eller oprofessionell användning av produkterna, liksom deras felaktiga installation av köparen eller tredje part, normalt slitage, felaktig eller slarvig användning.
§ 5. Säljaren är inte ansvarig för de funktionsbrister i varorna som uppstår på grund av fel val av produkter från köparen, som noggrant bör läsa och verifiera om de funktioner som erbjuds av varorna uppfyller säljarens behov innan köpet görs.

KONST. 9. FORCE MAJEURE
Säljaren kan inte hållas ansvarig för bristande eller otillbörlig fullgörande av förpliktelser enligt avtalet för försäljning av varor, om bristande fullgörelse eller felaktig fullgörande av skyldigheter orsakas av omständigheter utanför säljarens kontroll, trots due diligence (force majeure) .

KONST. 10. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
PAKERY.PL förbehåller sig rätten att ändra alla punkter i ovanstående allmänna försäljningsvillkor. Om en sådan situation inträffar ska de ändrade villkoren gälla för alla nya beställningar som lagts efter ändringsdatumet, såväl som tilläggsorder till tidigare order eller order relaterade till en tidigare försäljning.

KONST. 11. BYTESHEMLIGHET
All information om PAKERY.PL: s verksamhet, som inte är allmänt känd, liksom orderns innehåll och parternas arrangemang i samband med deras ömsesidiga kommersiella samarbete, är konfidentiella och utgör en affärshemlighet. Parterna är överens om att de inte kommer att avslöja konfidentiell information till tredje part eller använda den för andra ändamål än fullgörandet av skyldigheter enligt dessa villkor och avtal för försäljning av varor.
Köparen kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra avslöjande av konfidentiell information, inklusive av tredje part med hjälp av vilken ordern utförs.
Om köparen enligt tvingande lagbestämmelser är skyldig att avslöja information om PAKERY.PL: s verksamhet, kommer han att meddela PAKERY.PL om detta och samarbeta med den för att eliminera eller minimera de negativa effekterna av att avslöja sådan information. Denna skyldighet är bindande på obestämd tid. Utan skriftligt medgivande från PAKERY.PL under ogiltighet, ska köparen inte använda PAKERY.PLs namn, varumärken eller handelsnamn eller hänvisa till ekonomiska förbindelser med PAKERY.PL för något ändamål.

KONST. 12. SLUTBESTÄMMELSER
§ 1. Om någon bestämmelse i de allmänna villkoren befinner sig vara ogiltig, olaglig eller oförverkligbar av någon anledning, kommer de återstående bestämmelserna att vara fullt bindande och effektiva som om de allmänna villkoren skulle gälla utan sådan ogiltig, olaglig eller ej verkställbar bestämmelse.
§ 2. Ändringar av de allmänna villkoren som görs av säljaren ska ha rättsverkningar i förhållande till avtal som ingås från det att ändringarna publicerades på webbplatsen. www.pakery.pl . Sådana ändringar gäller för avtal som ingås på grundval av erbjudanden som lämnats från datumet för offentliggörandet av de nya allmänna villkoren.
§ 3. I frågor som inte täcks ska bestämmelserna i polsk lag gälla, i synnerhet civillagen. Polsk lag ska gälla för eventuella tvister mellan parterna.
§ 4. I händelse av en tvist mellan parterna förbinder sig köparen och säljarna att försöka lösa det i godo. Vid oenighet ska eventuella tvister lösas genom att den polska domstolen har materiell och lokal jurisdiktion för Säljarens säte.
§ 5. Parterna förbinder sig att meddela varandra om alla adressändringar. I avsaknad av meddelande om en adressändring ska korrespondens som levereras till den adress som anges i ordern anses levereras och orsaka alla rättsverkningar som finns däri.

INFORMATIONSPLIKTEN I GDPR
1. Administratören av entreprenörens uppgifter som tillhandahålls vid registrering på B2B-grossistplattformen (även känd som B2B-plattformen) är PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adress: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP-nummer: 774-276-56-70 REGON-nummer: 147318930.
2. Personuppgifter behandlas i samband med genomförandet av uppgifter som härrör från försäljningskontrakt.
3. Mottagaren av personuppgifter är auktoriserade anställda hos PAKERY.PL och logistikföretag som samarbetar med PAKERY.PL vid genomförandet av leveranser.
4. PAKERY.PL föreskriver inte användning av data för andra ändamål än i samband med genomförandet av försäljningskontrakt (dvs. processen för fullgörande av order, fakturering och avveckling av order).