SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Umetnost. 1 SPLOŠNE DOLOČBE


§ 1. Ti splošni pogoji (Splošni pogoji poslovanja) so bili določeni na podlagi čl. 384 in naslednjih aktov Civilnega zakonika ter opredeliti pravila za sklepanje in izvajanje pogodb o prodaji blaga, ki jih je sklenil Łukasz Jóźwiak s poslovanjem pod imenom PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, naslov: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP številka: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (prodajalec) z izvajalci (kupec), ki te pogodbe sklepajo samo za namen, ki je neposredno povezan z njihovo poslovno dejavnostjo.
§ 2. Blago se ne prodaja fizičnim osebam – potrošnikom v smislu civilnega zakonika, zato se splošni pogoji ne uporabljajo za potrošnike.
§ 3. Splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletnem mestu www.pakery.pl na zahtevo kupca pa jih lahko pošljemo na njegov naslov v elektronski obliki.
§ 4. Kupec z oddajo naročila kupec brez zadržkov sprejema in sprejema te Splošne pogoje poslovanja.

Umetnost. 2. SKLEP POGODBE
§ 1. Vse komercialne informacije oglaševalske in tržne narave, ne glede na njihovo obliko, vključno s ceniki, ne pomenijo ponudbe v smislu Civilnega zakonika
§ 2. Pogodba se sklene z oddajo in sprejetjem ponudbe (tudi po njenem možnem dogovoru).
§ 3. Sklenitev pogodbe zahteva, da kupec vsakič prodajalcu pošlje naročilo po telefonu, faksu, pisno ali po elektronski pošti z navedbo cene, vrste in količine naročenega blaga ter podatkov (ime in priimek, položaj) osebe, ki odda naročilo v imenu kupca in samega kupca (vključno z davčno identifikacijsko številko). Če pravica zastopnika kupca ne izhaja iz podatkov, ki so na voljo v državnem sodnem registru ali v centralnem registru in podatkih o gospodarski dejavnosti, je treba naročilu priložiti kopijo dokumenta, ki pooblašča kupca, da zastopa kupca.
§ 4. Pogodba je sklenjena s potrditvijo naročila s strani prodajalca. Naročilo se obravnava kot ponudba, njegova potrditev pa kot sprejem ponudbe.
§ 5. V primeru iz čl. 6, odstavek 3, sklenitev pogodbe poteka, ko kupec potrdi naročilo po pridobitvi prodajalčevih informacij o sprejetju naročila, ki vsebuje trenutno ceno naročenega blaga.
§ 6. Prodajalec ne distribuira s sodelovanjem neposrednih ali posrednih agentov.
§ 7. Potrdilo o sklenitvi pogodbe je račun za DDV, s predložitvijo ponudbe se kupec strinja, da bo prejel račune za DDV v elektronski obliki.

UMETNOST. 3. NAROČITE DATUME DOKONČANJA
§ 1. Dobavni rok je samo okvirni in ne ustvarja nobenih obveznosti s strani prodajalca, razen če se pogodbenici s pogajanji dogovorita drugače.
§ 2. Obdobje izpolnitve naročila se začne na datum, ki je naveden v potrditvi naročila.
§ 3. Pogoji dostave in / ali izvedbe naročila ter drugi prodajni pogoji se lahko spremenijo tudi potem, ko kupec naroči blago, zlasti zaradi višje sile in drugih okoliščin, na katere prodajalec ne vpliva, in kot posledica sprememb tržnih razmer in trenutnih komercialnih pogojev, med drugim povezanih z razmerji prodajalca s subjekti, ki sodelujejo pri izvajanju pogodb s strani prodajalca. Kupec bo takoj obveščen o spremembi datuma dobave in / ali izvedbe naročila ter drugih prodajnih pogojih.


UMETNOST. 4. DOSTAVA, PREJEM ROJA

§ 1. Kupec v naročilu določi način dostave blaga.
§ 2. Blago se lahko sprosti v prostorih prodajalca ali na drug kraj, ki ga navede prodajalec, ali pa ga lahko dostavi kurir.
§ 3. Stroške dostave krije kupec.
§ 4. Predpostavlja se, da se blago sprosti, ko ga izroči kupcu ali kurirskemu podjetju.
§ 5. Kupec je dolžan prevzeti naročeno blago. Neprevzem blaga ne odvezuje kupca obveznosti plačila celotne cene. Po izteku roka za prevzem blaga ima prodajalec pravico zaračunati kupcu nadomestilo za njegovo skladiščenje v višini 1/24 cene nezahtevanega blaga za vsak polni mesec skladiščenja. Če stroški skladiščenja dosežejo ceno blaga, ima prodajalec pravico, da blago ponovno proda (uveljavljanje te pravice osvobodi kupca obveznosti plačila skladiščenja, ne pa tudi obveznosti plačila prodajne cene ).
§ 6. Po prejemu paketa je kupec dolžan v prisotnosti kurirja skrbno preveriti stanje zunanje embalaže. Če kupec na pošiljki odkrije zunanje poškodbe, mora kupec v prisotnosti kurirja pripraviti poročilo o škodi, vključno z opisom in fotografijami pošiljke. Od dveh enakih izvodov, ki jih podpiše kurir, je treba enega poslati prodajalcu, drugi pa ostane pri kupcu. V tem primeru se blago vrne prodajalcu, da začne postopek pritožbe pri kurirski družbi.

UMETNOST. 5. PREHOD TVEGANJA IN OMEJITEV LASTNIŠTVA
§ 1. Tveganje izgube ali poškodbe blaga preide na kupca, ko ga izroči kupcu ali kurirski službi.
§ 2. Blago ostane v lasti prodajalca do celotnega plačila cene, ki izhaja iz prodajnega računa, ki ga je prodajalec izdal za blago (člen 589 Civilnega zakonika). Prodajalec ima pravico do plačil, ki jih izvede kupec, najprej všteti v morebitne nepredvidene stroške (vključno s terjatvami za skladiščenje blaga), preden jih vključi v prodajno ceno.
§ 3 Kupec je dolžan pravilno ravnati z blagom in ne sme obremenjevati blaga s pravicami do tretjih oseb, zlasti ne sme zastaviti blaga ali ga prenesti na tretje osebe (tako brezplačno kot proti plačilu), brez privolitve prodajalca.

UMETNOST. 6 CENA IN PLAČILNA PRAVILA
§ 1. Prodaja blaga poteka po cenah, ki so veljale na dan potrditve naročila in so vključene v cenik prodajalca.
§ 2 Cene, ki jih zajema ponudba, in njen sprejem veljajo le za izvedbo danega naročila, razen če se stranki pisno ne dogovorita drugače. Izpolnitev enega naročila, ki temelji na posebnih cenah, ne zavezuje prodajalca, da te cene ohrani za naslednje naročilo.
§ 3. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen, navedenih v ceniku, in ni odgovoren za neobveščanje kupca o spremembi vnaprej. V tem primeru bo kupec obveščen o sprejetju naročila in trenutni ceni naročenega blaga (tako imenovana nasprotna ponudba, ki zahteva, da ga kupec sprejme). V tem primeru bo pogodba sklenjena na način, določen v čl. 2 § 5 Splošnih pogojev.
§ 4 Način plačila je bančno nakazilo na račun prodajalca, preden se blago sprosti iz skladišča (predplačilo). Stroške bančnih transakcij nosi izključno kupec.
§ 5. Stranke se lahko dogovorijo o drugih plačilnih pogojih, ki so navedeni v računu za DDV, ki dokumentira prodajo blaga.
§ 6 Trenutek plačila cene je denar, nakazan na prodajalčevem bančnem računu.
§ 7. V primeru zamude pri plačilu celotne ali dela cene ima prodajalec pravico zaračunati zakonske obresti za zamudo in ustaviti dobavo naročenega blaga, dokler ni plačana celotna cena, skupaj z vsemi zapadlimi zakonskimi obrestmi za zamudo, izračunano za obdobje zamude pri plačilu.
§ 8. V primeru neskladja med naročenim in dobavljenim blagom in vsebino računa za DDV, ki dokumentira prodajo, prodajalec izstavi in kupcu posreduje popravni račun. Če naj se račun popravi na zahtevo kupca, mora zahtevek vsebovati podatke o ugotovljenih odstopanjih in številko izpodbijanega računa DDV.

UMETNOST. 7. GARANCIJA
Prodajalec odgovarja po garanciji za fizične in pravne napake prodanega izdelka, vendar je ta odgovornost omejena na naslednji način: Obvestilo o napaki se lahko predloži v pisni obliki z navedbo številke računa za DDV, ki dokumentira prodajo izdelka, v 8 dneh po odkritju napake, pod strahom izgube pravic z garancijo. Garancijski rok je 30 dni od datuma izročitve artikla kupcu.

  1. Prodajalec v 14 dneh po prejemu pravilne reklamacije, tj. pisno obvestilo, ki vsebuje številko računa za DDV, ki dokumentira prodajo izdelka, bo kupca obvestilo o načinu poravnave zahtevka.
  2. Kupec lahko zahteva zamenjavo izdelka z izdelkom brez napak ali odpravo napake.
  3. Prodajalec lahko zavrne zahtevo kupca, če napake ni mogoče uskladiti s pogodbo na način, ki ga je izbral kupec, ali pa bi za prodajalca bili potrebni previsoki stroški v primerjavi z drugim možnim načinom vnosa okvarjenega artikla v skladnost s pogodbo. Prodajalec lahko zavrne zamenjavo izdelka z izdelkom brez napak ali odpravo napake tudi, če stroški nadomestila te obveznosti presegajo ceno prodanega artikla.
  4. V primeru iz točke d) zgoraj lahko kupec predloži izjavo o znižanju cene ali odstopu od pogodbe.
  5. Stroške vračila blaga krije prodajalec do višine stroškov vračila, ki bi bili izvedeni prek subjekta in na način, ki ga je prej navedel prodajalec.
  6. Če se prodajalec tako odloči namesto vračila blaga, ga mora kupec na stroške prodajalca uničiti ali odstraniti kot odpadke pod spodaj navedenimi pogoji. Uničenje ali odstranitev blaga kot odpadka bo opravil subjekt, ki odstrani ali zbira izdelke kot odpadke, ki jih je predhodno določil prodajalec in po ceni, ki jo je predhodno določil prodajalec. Prodajalec nosi stroške uničenja ali odstranitve blaga kot odpadka le v znesku, določenem na zgoraj navedeni način.

UMETNOST. 8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
§ 1 Prodajalec ne odgovarja za tiskarske napake v komercialnem gradivu, zlasti v brošurah, katalogih in reklamnih letakih.
§ 2. Ilustracije in fotografije, vključene v komercialno gradivo, so samo za splošno predstavitev blaga in ne jamčijo za prejem enakega izdelka.
§ 3. Prodajalec ni odgovoren za obstoj avtorskih pravic, patentov ali registriranih industrijskih modelov, povezanih s prodajalčevo ponudbo na mestih nadaljnje preprodaje izdelkov.
§ 4. Prodajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne ali nestrokovne uporabe izdelkov, pa tudi za njihovo nepravilno namestitev s strani kupca ali tretjih oseb, običajno obrabo, nepravilno ali neprevidno uporabo.
§ 5. Prodajalec ne odgovarja za funkcionalne pomanjkljivosti blaga, ki so posledica napačne izbire izdelkov s strani kupca, ki mora pred nakupom natančno prebrati in preveriti, ali funkcije, ki jih ponuja blago, ustrezajo potrebam prodajalca.

UMETNOST. 9. VIŠJA SILA
Prodajalec ne odgovarja za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o prodaji blaga, če je neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje obveznosti posledica okoliščin, na katere prodajalec ne vpliva, kljub skrbnosti (višja sila) .

UMETNOST. 10. SPREMEMBA SPLOŠNIH PRODAJNIH GARANCIJ
PAKERY.PL si pridržuje pravico, da spremeni katero koli točko zgornjih splošnih prodajnih pogojev. Če pride do take situacije, se spremenjeni pogoji in določila uporabljajo za vsa nova naročila, dana po datumu spremembe, pa tudi za dodatna naročila prejšnjih naročil ali naročil, povezanih s prejšnjo prodajo.

UMETNOST. 11. POSLOVNA SKRIVNOST
Vsi podatki v zvezi z dejavnostmi PAKERY.PL, ki niso javno znani, pa tudi vsebina naročila in dogovori strank v zvezi z njunim medsebojnim poslovnim sodelovanjem, so zaupni in predstavljajo poslovno skrivnost. Pogodbenici se strinjata, da zaupnih podatkov ne bosta razkrila tretjim osebam ali jih uporabila za druge namene kot za izvajanje obveznosti iz teh pogojev in pogodb za prodajo blaga.
Kupec bo sprejel vse potrebne ukrepe za preprečitev razkritja zaupnih podatkov, tudi s strani tretjih oseb, s pomočjo katerih se izvede naročilo.
Če je kupec po obveznih zakonskih določbah dolžan razkriti kakršne koli informacije o dejavnostih PAKERY.PL, bo o tem obvestil PAKERY.PL in z njim sodeloval, da bi odpravil ali zmanjšal negativne učinke razkritja takih informacij. Ta obveznost je zavezujoča za nedoločen čas. Brez pisnega soglasja PAKERY.PL, ki trpi zaradi ničnosti, kupec ne sme uporabljati imena, blagovnih znamk ali trgovskih imen PAKERY.PL ali se v kakršen koli namen sklicevati na gospodarske odnose s PAKERY.PL.

UMETNOST. 12. KONČNE DOLOČBE
§ 1. Če se iz katerega koli razloga ugotovi, da je katera koli določba Splošnih pogojev neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, bodo preostale določbe v celoti zavezujoče in učinkovite, kot da bi Splošni pogoji veljali brez take neveljavne, nezakonite ali neizvršljive določbe.
§ 2. Spremembe splošnih pogojev s strani prodajalca imajo pravne učinke v zvezi s pogodbami, sklenjenimi od trenutka objave sprememb na spletnem mestu. www.pakery.pl . Te spremembe veljajo za pogodbe, sklenjene na podlagi ponudb, oddanih od datuma objave novih Splošnih pogojev.
§ 3. V zadevah, ki niso zajete, se uporabljajo določbe poljske zakonodaje, zlasti Civilni zakonik. Za vse spore med strankama se uporablja poljsko pravo.
§ 4. V primeru spora med strankama se kupec in prodajalci zavežejo, da ga bodo poskušali rešiti sporazumno. V primeru nesoglasij bo vse spore reševalo poljsko sodišče, ki ima materialno in krajevno pristojnost za sedež prodajalca.
§ 5. Pogodbenici se zavezujeta, da se bosta medsebojno obveščali o vsaki spremembi naslova. Če ni obvestila o spremembi naslova, se dopis, dostavljen na naslov, naveden v naročilu, šteje za dostavljenega in povzroča vse pravne posledice, ki jih vsebuje.

INFORMACIJSKA OBVEZNOST GDPR
1. Skrbnik podjetnikovih podatkov, navedenih med registracijo na veleprodajni platformi B2B (znani tudi kot platforma B2B), je PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, naslov: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, številka NIP: 774-276-56-70 številka REGON: 147318930.
2. Osebni podatki se obdelujejo v zvezi z izvajanjem nalog, ki izhajajo iz prodajnih pogodb.
3. Prejemniki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci PAKERY.PL in logističnih podjetij, ki sodelujejo s PAKERY.PL pri izvajanju dobav.
4. PAKERY.PL ne predvideva uporabe podatkov za druge namene kot v zvezi z izvajanjem prodajnih pogodb (tj. Postopek izpolnjevanja naročil, izdajanje računov in poravnava naročil).