ОБЩИ УСЛОВИЯ НА БИЗНЕС
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Изкуство. 1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящите Общи условия (ОУ) са създадени на основание чл. 384 и следващите актове на Гражданския кодекс и определят правилата за сключване и изпълнение на договори за продажба на стоки, сключени от Łukasz Jóźwiak, водещ бизнес под името PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, адрес: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP номер: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (Продавач) с изпълнители (Купувач), сключващи тези договори само за целите, пряко свързани с тяхната стопанска дейност.
§ 2. Стоките не се продават на физически лица – потребители по смисъла на Гражданския кодекс, поради което Общите условия не се прилагат за потребителите.
§ 3. Общите условия са достъпни на уебсайта www.pakery.pl и по искане на Купувача, те могат да бъдат изпратени до неговия адрес в електронен вид.
§ 4. Като прави поръчка от Купувача, Купувачът приема и приема тези Общи условия без резерви.

Изкуство. 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ДОГОВОРА
§ 1. Всяка търговска информация от рекламно и маркетингово естество, независимо от тяхната форма, включително ценоразписи, не представлява оферта по смисъла на Гражданския кодекс
§ 2. Договорът се сключва чрез подаване и приемане на оферта (също и след евентуалното й съгласие).
§ 3. Сключването на договора изисква от Купувача всеки път да изпраща поръчка до Продавача по телефон, факс, писмено или по имейл, като посочва цената, вида и количеството на поръчаните стоки, както и данни (име и фамилия, позиция) на лицето, което прави поръчката от името на Купувача и самия Купувач (включително данъчен идентификационен номер). Ако правото на представител на Купувача не произтича от данните, налични в Националния съдебен регистър или Централния регистър и Информация за икономическата дейност, към поръчката следва да се приложи копие от документа, който упълномощава Купувача да представлява Купувача.
§ 4. Договорът се сключва при потвърждаване на поръчката от Продавача. Поръчката се третира като оферта и нейното потвърждение като приемане на офертата.
§ 5. В случая, посочен в чл. 6 § 3, сключването на договора става след потвърждаване от Купувача на поръчката след получаване на информацията на Продавача за приемане на поръчката, съдържаща текущата цена на поръчаните стоки.
§ 6. Продавачът не разпространява с участието на преки или косвени агенти.
§ 7. Потвърждението за сключване на договора е фактура по ДДС, като подава офертата, Купувачът се съгласява да получава фактури по ДДС в електронен вид.

ИЗКУСТВО. 3. ПОРЪЧАЙТЕ ДАТИ НА ЗАВЪРШВАНЕ
§ 1. Срокът за доставка е само ориентировъчен и не създава никакви задължения от страна на Продавача, освен ако страните не се договорят друго чрез преговори.
§ 2. Срокът за изпълнение на поръчката започва от датата, посочена в потвърждението на поръчката.
§ 3. Условията за доставка и / или изпълнение на поръчката, както и други условия за продажба могат да се променят и след като Купувачът направи поръчка за стоката, по -специално в резултат на непреодолима сила и други обстоятелства, извън контрола на Продавача, и в резултат на промени в пазарната ситуация и настоящите търговски условия, свързани, inter alia, с отношенията на Продавача с образувания, които си сътрудничат при изпълнението на договори от Продавача. Купувачът ще бъде незабавно информиран за промяната в датата на доставка и / или изпълнение на поръчката и други условия за продажба.


ИЗКУСТВО. 4. ДОСТАВКА, ПОЕМАНЕ НА СТОКИ

§ 1. В поръчката Купувачът посочва начина на доставка на стоката.
§ 2. Стоките могат да бъдат освободени или в помещенията на Продавача, или на друго място, посочено от Продавача, или могат да бъдат доставени чрез куриер.
§ 3. Разходите за доставка се поемат от Купувача.
§ 4. Предполага се, че стоките са освободени при предаването им на Купувача или куриерската компания.
§ 5. Купувачът е длъжен да вземе поръчаната стока. Неспазването на стоките не освобождава Купувача от задължението да плати цялата цена. След изтичане на крайния срок за събиране на стоките, Продавачът има право да начисли на Купувача такса за съхранението й в размер на 1/24 от цената на непоисканите стоки за всеки пълен месец на съхранение. Ако цената на съхранение достигне цената на стоката, Продавачът има право да продаде стоката отново (упражняването на това право освобождава Купувача от задължението да плати за съхранение, но не го освобождава от задължението да плати продажната цена ).
§ 6. При получаване на пратката, Купувачът е длъжен внимателно да провери състоянието на външната опаковка в присъствието на куриера. Ако Купувачът открие външни повреди по пратката, Купувачът трябва да изготви доклад за повреда в присъствието на куриера, включително описание и снимки на пратката. От две идентични копия, подписани от куриера, едното трябва да бъде изпратено на Продавача, а другото остава при Купувача. В този случай стоката се връща на Продавача, за да започне процедура по рекламация с куриерската компания.

ИЗКУСТВО. 5. ПРЕДАВАНЕ НА РИСКА И ОГРАНИЧЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
§ 1. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Купувача при предаването му на Купувача или куриерската компания.
§ 2. Стоките остават собственост на Продавача до пълното плащане на цената, произтичаща от фактурата за продажба, издадена от Продавача за стоките (чл. 589 от Гражданския кодекс). Всички плащания, направени от Купувача, Продавачът има право първо да отчита всички непредвидени разходи (включително вземания за съхранение на стоки), преди да ги включи срещу продажната цена.
§ 3 Купувачът е длъжен да борави със стоките правилно и не може да натоварва стоките с никакви права на трети страни, по -специално, той не може да залага стоките или да ги предава на трети страни (както безплатно, така и срещу заплащане), без съгласието на Продавача.

ИЗКУСТВО. 6 ПРАВИЛА ЗА ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
§ 1. Продажбата на стоки се извършва според цените, които са в сила към датата на потвърждаване на поръчката и са включени в ценовата листа на Продавача.
§ 2 Цените, обхванати от офертата и нейното приемане, са валидни само за изпълнението на дадена поръчка, освен ако страните не се договорят писмено друго. Изпълнението на една поръчка въз основа на конкретни цени не задължава Продавача да поддържа тези цени за следващата поръчка.
§ 3. Продавачът си запазва правото да променя цените, посочени в ценоразписа и не носи отговорност за неизвестяването на Купувача за промяната предварително. В този случай Купувачът ще бъде информиран за приемането на поръчката и текущата цена на поръчаните стоки (така наречената насрещна оферта, изискваща приемане от Купувача). В този случай договорът ще бъде сключен по начина, посочен в чл. 2 § 5 от ОУ.
§ 4 Формата на плащане е банков превод по сметката на Продавача преди освобождаването на стоките от склада (предплащане). Разходите за банкови транзакции се поемат единствено от Купувача.
§ 5. Други условия и условия на плащане могат да бъдат договорени от страните и посочени във фактурата по ДДС, документираща продажбата на стоките.
§ 6 Моментът на плащане на цената са парите, кредитирани по банковата сметка на Продавача.
§ 7. В случай на забавяне на плащането на цялата или на част от цената, Продавачът има право да начислява законна лихва за забавянето и да преустановява доставката на поръчаните стоки, докато не бъде изплатена цялата цена, плюс всички дължими законни лихви за забавянето, изчислено за периода на забавяне на плащането.
§ 8. В случай на несъответствие между поръчаните и доставените стоки и съдържанието на фактурата по ДДС, документираща продажбата, Продавачът издава и предоставя на Купувача коригираща фактура. Ако корекцията на фактурата трябва да бъде направена по искане на Купувача, искането трябва да съдържа информация за констатираните несъответствия и номера на въпросната фактура по ДДС.

ИЗКУСТВО. 7. ГАРАНЦИЯ
Продавачът носи отговорност по гаранцията за физически и правни дефекти на продадения продукт, но тази отговорност е ограничена, както следва: Уведомлението за дефект може да бъде подадено в писмена форма, като се посочи номерът на фактурата по ДДС, документираща продажбата на продукта, в рамките на 8 дни от откриването на дефекта, под страха от загуба на правата с гаранцията. Гаранционният срок е 30 дни от датата на предаване на артикула на Купувача.

  1. Продавачът в 14 -дневен срок от получаване на правилното оплакване, т.е. писмено уведомление, съдържащо номера на фактурата по ДДС, документиращо продажбата на продукта, ще уведоми Купувача за начина на уреждане на рекламацията.
  2. Купувачът може да поиска или подмяна на продукта с продукт без дефекти, или отстраняване на дефекта.
  3. Продавачът може да откаже да удовлетвори искането на Купувача, ако е невъзможно да приведе дефектния артикул в съответствие с договора по избрания от Купувача начин или би изисквал прекомерни разходи за Продавача в сравнение с втория възможен метод за привеждане на дефектния артикул в съответствие с договора. Продавачът може да откаже да замени продукта с продукт без дефекти или да отстрани дефекта също когато разходите за компенсиране на това задължение надвишават цената на продадения артикул.
  4. В случая, посочен в точка г) по -горе, Купувачът може да подаде декларация за намаляване на цената или отказ от договора.
  5. Разходите за връщане на стоката се поемат от Продавача до размера на разходите за връщане, които биха били направени чрез предприятието и по начина, посочен по -рано от Продавача.
  6. Ако Продавачът реши така, вместо да върне стоката, Купувачът е длъжен да я унищожи или да я премахне като отпадък за сметка на Продавача, при условията, посочени по -долу. Унищожаването или отстраняването на стоките като отпадъци ще се извършва от субекта, който изхвърля или събира продуктите като отпадъци, предварително определени от Продавача, и на цена, предварително определена от Продавача. Продавачът поема разходите по унищожаването или отстраняването на стоките като отпадъци само в рамките на размера, определен по горепосочения начин.

ИЗКУСТВО. 8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
§ 1 Продавачът не носи отговорност за печатни грешки в търговски материали, по -специално в брошури, каталози и рекламни брошури.
§ 2. Илюстрациите и снимките, включени в търговските материали, са само за общо представяне на стоките и не гарантират получаването на идентичен продукт.
§ 3. Продавачът не носи отговорност за съществуването на авторски права, патенти или регистрирани промишлени дизайни, свързани с офертата на Продавача на местата за по -нататъшна препродажба на продуктите.
§ 4. Продавачът не носи отговорност за щети, причинени от неправилно или непрофесионално използване на продуктите, както и неправилното им инсталиране от Купувача или трети страни, нормалното износване, неправилното или небрежно използване.
§ 5. Продавачът не носи отговорност за функционалните недостатъци на стоките, произтичащи от неправилния подбор на продукти от страна на Купувача, който трябва внимателно да прочете и провери дали функционалностите, предлагани от стоките, отговарят на нуждите на Продавача, преди да извърши покупката.

ИЗКУСТВО. 9. ФОРСМАЖОР
Продавачът не носи отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на задълженията по договора за продажба на стоки, ако неизпълнението или неправилното изпълнение на задълженията са причинени от обстоятелства извън контрола на Продавача, въпреки дължимата грижа (непреодолима сила) .

ИЗКУСТВО. 10. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ГАРАНЦИЯ
PAKERY.PL си запазва правото да променя всяка точка от горните Общи условия за продажба. Ако възникне такава ситуация, изменените Общи условия ще се прилагат за всички нови Поръчки, направени след датата на промяна, както и за Допълнителни поръчки към предишни Поръчки или Поръчки, свързани с предишна продажба.

ИЗКУСТВО. 11. ТЪРГОВСКА ТАЙНА
Цялата информация относно дейностите на PAKERY.PL, които не са публично известни, както и съдържанието на Поръчката и уговорките на страните, свързани с тяхното взаимно търговско сътрудничество, са поверителни и представляват търговска тайна. Страните се съгласяват, че няма да разкриват поверителна информация на трети страни или да я използват за цели, различни от изпълнението на задълженията по настоящите условия и споразумения за продажба на стоки.
Купувачът ще предприеме всички необходими стъпки, за да предотврати разкриването на поверителна информация, включително от трети страни, с помощта на която се извършва Поръчката.
Ако Купувачът е задължен съгласно задължителни законови разпоредби да разкрие каквато и да е информация относно дейностите на PAKERY.PL, той ще уведоми PAKERY.PL за това и ще си сътрудничи с него, за да премахне или сведе до минимум отрицателните ефекти от разкриването на такава информация. Това задължение е задължително за неопределено време. Без писменото съгласие на PAKERY.PL под страха от нищожност, Купувачът няма да използва името, търговските марки или търговските наименования на PAKERY.PL, нито да се позовава на икономически отношения с PAKERY.PL за каквито и да е цели.

ИЗКУСТВО. 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Ако се установи, че някоя разпоредба от Общите условия е невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, останалите разпоредби ще бъдат напълно обвързващи и в сила, сякаш Общите условия ще се прилагат без такава невалидна, незаконосъобразна или неприложима разпоредба.
§ 2. Промените в Общите условия, направени от Продавача, имат правни последици по отношение на договорите, сключени от момента на публикуване на промените на уебсайта. www.pakery.pl . Тези промени се отнасят за договори, сключени въз основа на оферти, подадени от датата на публикуване на новите Общи условия.
§ 3. По неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на полското законодателство, по -специално Гражданския кодекс. За всички спорове между страните се прилага полското законодателство.
§ 4. В случай на спор между страните, Купувачът и Продавачите се задължават да се опитат да го разрешат приятелски. В случай на несъгласие, всички спорове ще бъдат разрешавани от полския съд с материална и местна юрисдикция за седалището на Продавача.
§ 5. Страните се задължават да се уведомяват взаимно за всяка промяна на адреса. При липса на уведомление за промяна на адреса, кореспонденцията, доставена на адреса, посочен в поръчката, се счита за доставена и причиняваща всички правни последици, съдържащи се в нея.

ИНФОРМАЦИОННАТА ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА GDPR
1. Администратор на данните на предприемача, предоставени по време на регистрацията в платформата за търговия на едро B2B (известна още като B2B платформа), е PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, адрес: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP номер: 774-276-56-70 Номер REGON: 147318930.
2. Личните данни се обработват във връзка с изпълнението на задачи, произтичащи от договори за продажба.
3. Получателят на лични данни са оторизирани служители на PAKERY.PL и логистични компании, които си сътрудничат с PAKERY.PL при осъществяването на доставките.
4. PAKERY.PL не предвижда използването на данни за други цели, освен във връзка с изпълнението на договори за продажба (т.е. процеса на изпълнение на поръчки, фактуриране и уреждане на поръчки).