VŠEOBECNÉ PODMIENKY PODNIKANIA
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Čl. 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


§ 1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) boli ustanovené na základe čl. 384 a nasledujúce akty Občianskeho zákonníka a definujú pravidlá pre uzatváranie a realizáciu zmlúv o predaji tovaru uzatvorených spoločnosťou Łukasz Jóźwiak podnikajúcou pod názvom PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adresa: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP číslo: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (Predávajúci) s dodávateľmi (Kupujúci) uzatváranie týchto zmlúv iba na účel, ktorý priamo súvisí s ich podnikateľskou činnosťou.
§ 2 Tovar sa nepredáva fyzickým osobám – spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, preto sa VOP na spotrebiteľa nevzťahujú.
§ 3. VOP sú dostupné na webovej stránke www.pakery.pl a na žiadosť Kupujúceho môžu byť zaslané na jeho adresu v elektronickej forme.
§ 4. Odoslaním objednávky kupujúcim kupujúci bez výhrad akceptuje a akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky.

Čl. 2. ZÁVER ZMLUVY
§ 1 Akékoľvek komerčné informácie reklamnej a marketingovej povahy, bez ohľadu na ich formu, vrátane cenníkov, nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka
§ 2 Zmluva sa uzatvára predložením a prijatím ponuky (aj po jej prípadnom odsúhlasení).
§ 3. Uzavretie zmluvy vyžaduje, aby kupujúci odoslal objednávku predávajúcemu vždy telefonicky, faxom, písomne alebo e-mailom s uvedením ceny, druhu a množstva objednaného tovaru, ako aj údajov (meno a priezvisko, postavenie) osoby, ktorá v mene kupujúceho robí objednávku, a samotného kupujúceho (vrátane daňového identifikačného čísla). Ak právo zástupcu kupujúceho nevyplýva z údajov dostupných v národnom súdnom registri alebo v centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti, mala by byť k objednávke priložená kópia dokumentu oprávňujúceho kupujúceho zastupovať kupujúceho.
§ 4. Zmluva je uzavretá potvrdením objednávky Predávajúcim. Objednávka sa považuje za ponuku a jej potvrdenie za prijatie ponuky.
§ 5. V prípade uvedenom v čl. 6 § 3, k uzavretiu zmluvy dochádza po potvrdení objednávky Kupujúcim po získaní informácie Predávajúceho o prijatí objednávky obsahujúcej aktuálnu cenu objednaného tovaru.
§ 6. Predávajúci nedistribuuje za účasti priamych alebo nepriamych zástupcov.
§ 7. Potvrdením uzavretia zmluvy je faktúra s DPH, odoslaním ponuky kupujúci súhlasí so zasielaním faktúr s DPH v elektronickej forme.

UMENIE. 3. TERMÍNY OBJEDNÁVKY OBJEDNAŤ
§ 1 Dodacia lehota je len orientačná a nezakladá žiadne záväzky zo strany Predávajúceho, pokiaľ sa Zmluvné strany prostredníctvom rokovaní nedohodnú inak.
§ 2 Obdobie plnenia objednávky začína dňom uvedeným v potvrdení objednávky.
§ 3. Podmienky dodania a / alebo vykonania objednávky, ako aj ďalšie podmienky predaja sa môžu zmeniť, a to aj potom, čo kupujúci zadá objednávku tovaru, a to najmä v dôsledku vyššej moci a iných okolností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, a v dôsledku zmien situácie na trhu a súčasných obchodných podmienok týkajúcich sa okrem iného vzťahov Predávajúceho so subjektmi spolupracujúcimi pri plnení zmlúv Predávajúcim. Kupujúci bude okamžite informovaný o zmene dátumu dodania a / alebo vykonania objednávky a ďalších predajných podmienkach.


UMENIE. 4. DORUČENIE, PRÍJEM TOVARU

§ 1 Kupujúci v objednávke uvádza spôsob dodania tovaru.
§ 2 Tovar môže byť prepustený buď v prevádzkarni predávajúceho alebo na inom mieste určenom predávajúcim, alebo môže byť doručené kuriérom.
§ 3. Náklady na doručenie hradí kupujúci.
§ 4. Predpokladá sa, že tovar bude prepustený pri jeho odovzdaní kupujúcemu alebo kuriérskej spoločnosti.
§ 5. Kupujúci je povinný prevziať si objednaný tovar. Nevyzdvihnutie tovaru nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť celú cenu. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie tovaru má Predávajúci právo účtovať Kupujúcemu poplatok za jeho uskladnenie vo výške 1/24 ceny neprevzatého tovaru za každý celý mesiac skladovania. Ak náklady na skladovanie dosiahnu cenu tovaru, predávajúci má právo tovar znova predať (uplatnenie tohto práva zbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť za skladovanie, ale nezbavuje ho povinnosti zaplatiť predajnú cenu) ).
§ 6. Po obdržaní zásielky je kupujúci povinný v prítomnosti kuriéra starostlivo skontrolovať stav vonkajšieho obalu. Ak Kupujúci zistí vonkajšie poškodenie zásielky, Kupujúci by mal za prítomnosti kuriéra vypracovať protokol o škode vrátane popisu a fotografií zásielky. Z dvoch rovnakých kópií podpísaných kuriérom má byť jeden odoslaný predávajúcemu, druhý zostáva u kupujúceho. V takom prípade je tovar vrátený predávajúcemu za účelom začatia reklamačného konania s kuriérskou spoločnosťou.

UMENIE. 5. PRECHOD RIZIKO A OBMEDZENIE VLASTNÍCTVA
§ 1 Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním kupujúcemu alebo kuriérskej spoločnosti.
§ 2 Tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho až do úplného zaplatenia ceny vyplývajúcej z kúpnej faktúry vystavenej Predávajúcim za tovar (čl. 589 Občianskeho zákonníka). Akékoľvek platby uskutočnené kupujúcim, je predávajúci oprávnený započítať ako prípadné vedľajšie poplatky (vrátane pohľadávok za skladovanie tovaru) najskôr pred ich započítaním do predajnej ceny.
§ 3 Kupujúci je povinný s tovarom riadne zaobchádzať a nesmie tovar zaťažovať akýmikoľvek právami voči tretím osobám, najmä nemôže tovar založiť alebo previesť na tretie osoby (bezplatne aj za poplatok), bez súhlasu Predávajúceho.

UMENIE. 6 CENOVÝCH A PLATOBNÝCH PRAVIDIEL
§ 1. Predaj tovaru prebieha podľa cien platných v deň potvrdenia objednávky a zahrnutých v cenníku Predávajúceho.
§ 2 Ceny, na ktoré sa vzťahuje ponuka a jej prijatie, platia iba pre plnenie danej objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Splnenie jednej objednávky na základe konkrétnych cien nezaväzuje predávajúceho zachovať tieto ceny pri ďalšej objednávke.
§ 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v cenníku a nezodpovedá za to, že kupujúceho neoznámi zmenu vopred. V takom prípade bude Kupujúci informovaný o prijatí objednávky a aktuálnej cene objednaného tovaru (tzv. Protinávrh vyžadujúci prijatie Kupujúcim). V takom prípade bude zmluva uzavretá spôsobom uvedeným v čl. 2 § 5 VOP.
§ 4 Forma platby je bankový prevod na účet Predávajúceho pred prepustením tovaru zo skladu (platba vopred). Náklady na bankové transakcie znáša výlučne Kupujúci.
§ 5. Strany sa môžu dohodnúť na iných platobných podmienkach a môžu byť uvedené na faktúre s DPH, ktorá dokazuje predaj tovaru.
§ 6 Momentom zaplatenia ceny je zaplatenie finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho.
§ 7. V prípade omeškania so zaplatením celej ceny alebo jej časti má Predávajúci právo účtovať zákonné úroky z omeškania a pozastaviť dodanie objednaného tovaru, kým nie je zaplatená celá cena, plus všetky splatné zákonné úroky. za omeškanie vypočítané za obdobie omeškania platby.
§ 8. V prípade rozporu medzi objednaným a dodaným tovarom a obsahom faktúry DPH dokladujúcej predaj, predávajúci vystaví a poskytne kupujúcemu opravnú faktúru. Ak sa má oprava faktúry vykonať na žiadosť kupujúceho, žiadosť by mala obsahovať informácie o zistených nezrovnalostiach a číslo spochybnenej faktúry s DPH.

UMENIE. 7. ZÁRUKA
Predávajúci zodpovedá v rámci záruky za fyzické a právne vady predaného výrobku, táto zodpovednosť je však obmedzená nasledovne: Oznámenie o chybe je možné podať písomne s uvedením čísla faktúry s DPH, ktorá dokladuje predaj výrobku, do 8 dní od zistenia chyby, pod stratou práv vyplývajúcich zo záruky. Záručná doba je 30 dní odo dňa doručenia veci kupujúcemu.

  1. Predávajúci do 14 dní od prijatia správnej reklamácie, t.j. písomné oznámenie obsahujúce číslo faktúry s DPH dokumentujúce predaj výrobku, upozorní kupujúceho na spôsob vybavenia reklamácie.
  2. Kupujúci môže požadovať buď výmenu výrobku za výrobok bez vád, alebo odstránenie vady.
  3. Predávajúci môže odmietnuť splniť požiadavku kupujúceho, ak nie je možné uviesť vadný tovar do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si zvolil kupujúci, alebo by vyžadoval pre predávajúceho nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom uvedenia chybného tovaru do zmluvy. súlad so zmluvou. Predávajúci môže odmietnuť výmenu výrobku za výrobok bez vád alebo odstránenie vady aj vtedy, ak náklady na náhradu tohto záväzku prevyšujú cenu predávaného predmetu.
  4. V prípade uvedenom v písm d) vyššie, môže Kupujúci predložiť vyhlásenie o znížení ceny alebo o odstúpení od zmluvy.
  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci do výšky nákladov na vrátenie tovaru, ktoré by boli vynaložené prostredníctvom subjektu a spôsobom, ktorý predávajúci vopred uviedol.
  6. Ak sa tak Predávajúci namiesto vrátenia tovaru rozhodne, je Kupujúci povinný ho zničiť alebo odstrániť ako odpad na náklady Predávajúceho za nižšie uvedených podmienok. Zničenie alebo odstránenie tovaru ako odpadu vykoná subjekt, ktorý výrobky zneškodňuje alebo zbiera ako odpad, ktorý vopred určil predávajúci, a za cenu, ktorú predávajúci vopred určil. Predávajúci znáša náklady na zničenie alebo odstránenie tovaru ako odpadu iba v sume určenej vyššie uvedeným spôsobom.

UMENIE. 8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
§ 1 Predávajúci nezodpovedá za typografické chyby v komerčných materiáloch, najmä v brožúrach, katalógoch a reklamných letákoch.
§ 2 Ilustrácie a fotografie zahrnuté v komerčných materiáloch slúžia len na všeobecnú prezentáciu tovaru a nezaručujú prijatie identického produktu.
§ 3. Predávajúci nezodpovedá za existenciu autorských práv, patentov alebo registrovaných priemyselných vzorov súvisiacich s ponukou predávajúceho v miestach ďalšieho predaja produktov.
§ 4. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo neodborným používaním produktov, ako aj ich nesprávnou inštaláciou kupujúcim alebo tretími stranami, bežným opotrebovaním, nesprávnym alebo nešetrným používaním.
§ 5. Predávajúci nezodpovedá za funkčné nedostatky tovaru vyplývajúce z nesprávneho výberu produktov Kupujúcim, ktorý by si mal pred nákupom pozorne prečítať a overiť, či funkcie ponúkané tovarom zodpovedajú potrebám Predávajúceho.

UMENIE. 9. VYŠŠIA MOC
Predávajúci nezodpovedá za neplnenie alebo nesprávne plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o predaji tovaru, ak je neplnenie alebo nesprávne plnenie povinností spôsobené okolnosťami, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, a to napriek náležitej starostlivosti (vyššia moc) .

UMENIE. 10. ZMENA VŠEOBECNÝCH PODMIENOK A PODMIENOK PREDAJA A ZÁRUKY
PAKERY.PL si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek miesto vyššie uvedených všeobecných predajných podmienok. Ak takáto situácia nastane, zmenené Podmienky sa budú vzťahovať na všetky nové Objednávky zadané po dátume úpravy, ako aj na Doplnkové objednávky k predchádzajúcim Objednávkam alebo Objednávky súvisiace s predchádzajúcim predajom.

UMENIE. 11. OBCHODNÉ TAJOMSTVO
Všetky informácie týkajúce sa aktivít PAKERY.PL, ktoré nie sú verejne známe, ako aj obsah Objednávky a dojednania strán súvisiace s ich vzájomnou obchodnou spoluprácou, sú dôverné a predstavujú obchodné tajomstvo. Zmluvné strany sa dohodli, že neposkytnú dôverné informácie tretím stranám ani ich nepoužijú na iné účely, ako je plnenie povinností podľa týchto obchodných podmienok a dohôd o predaji tovaru.
Kupujúci podnikne všetky potrebné kroky, aby zabránil odhaleniu dôverných informácií, a to aj tretími stranami, pomocou ktorých je objednávka realizovaná.
Pokiaľ je Kupujúci podľa záväzných ustanovení zákona povinný zverejniť akékoľvek informácie týkajúce sa aktivít spoločnosti PAKERY.PL, upozorní na to spoločnosť PAKERY.PL a bude s ňou spolupracovať s cieľom odstrániť alebo minimalizovať negatívne účinky zverejnenia takýchto informácií. Táto povinnosť je záväzná na dobu neurčitú. Bez písomného súhlasu spoločnosti PAKERY.PL pod hrozbou neplatnosti nebude kupujúci na žiadny účel používať názov, ochranné známky alebo obchodné názvy spoločnosti PAKERY.PL ani sa nebude odvolávať na ekonomické vzťahy so spoločnosťou PAKERY.PL.

UMENIE. 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 1 Ak sa z akéhokoľvek dôvodu zistí, že niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok je neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia budú úplne záväzné a účinné, ako keby sa všeobecné obchodné podmienky uplatňovali bez takého neplatného, nezákonného alebo nevymáhateľného ustanovenia.
§ 2 Dodatky k Všeobecným obchodným podmienkam vykonané Predávajúcim majú právne účinky vo vzťahu k zmluvám uzavretým od okamihu zverejnenia zmien na webovej stránke. www.pakery.pl . Takéto zmeny sa týkajú zmlúv uzavretých na základe ponúk predložených odo dňa zverejnenia nových všeobecných obchodných podmienok.
§ 3. Na záležitosti, ktoré nie sú zahrnuté, sa použijú ustanovenia poľského práva, najmä občiansky zákonník. Na všetky spory medzi stranami sa vzťahuje poľské právo.
§ 4. V prípade sporu medzi stranami sa kupujúci a predávajúci zaväzujú pokúsiť sa ho vyriešiť priateľským spôsobom. V prípade nezhody bude všetky spory riešiť poľský súd, ktorý má vecnú a miestnu jurisdikciu pre sídlo predávajúceho.
§ 5. Strany sa zaväzujú vzájomne si informovať o akejkoľvek zmene adresy. Ak nedôjde k oznámeniu zmeny adresy, korešpondencia doručená na adresu uvedenú v objednávke sa bude považovať za doručenú a spôsobujúcu všetky v nej obsiahnuté právne účinky.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ GDPR
1. Správcom údajov podnikateľa poskytnutých pri registrácii na veľkoobchodnej platforme B2B (známa aj ako B2B platforma) je PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adresa: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, číslo NIP: 774-276-56-70 číslo REGON: 147318930.
2. Osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z kúpnych zmlúv.
3. Príjemcom osobných údajov sú poverení zamestnanci PAKERY.PL a logistických spoločností spolupracujúcich s PAKERY.PL pri realizácii dodávok.
4. PAKERY.PL neposkytuje použitie údajov na iné účely, ako v súvislosti s implementáciou kúpnych zmlúv (t. J. Proces vybavenia objednávky, fakturácie a zúčtovania objednávok).