ÜLDISED ÄRITINGIMUSED
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Art. 1 ÜLDSÄTTED


§ 1. Käesolevad üldtingimused (GTC) on kehtestatud Art. 384 ja sellele järgnevaid tsiviilseadustiku seadusi ning määratleda reeglid kaupade müügilepingute sõlmimiseks ja rakendamiseks, mille on sõlminud Łukasz Jóźwiak, kes ajab ettevõtet nime all PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, aadress: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP-number: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (müüja) töövõtjatega (ostja), kes sõlmivad need lepingud ainult nende äritegevusega otseselt seotud eesmärgil.
§ 2. Kaupa ei müüda füüsilistele isikutele – tarbijatele tsiviilseadustiku tähenduses, seega ei kehti üldtingimused tarbijatele.
§ 3. GTC on veebisaidil saadaval www.pakery.pl ja Ostja soovil saab need saata tema aadressile elektroonilisel kujul.
§ 4. Ostja poolt tellimuse vormistamisega aktsepteerib Ostja neid üldtingimusi ilma reservatsioonita.

Art. 2. LEPINGU SÕLMIMINE
§ 1. Igasugune reklaami- ja turundusliku iseloomuga äriteave, olenemata nende vormist, sealhulgas hinnakirjad, ei kujuta endast pakkumist tsiviilseadustiku tähenduses
§ 2. Leping sõlmitakse pakkumise esitamise ja vastuvõtmisega (ka pärast selle võimalikku kokkulepet).
§ 3. Lepingu sõlmimine nõuab, et ostja esitaks iga kord müüjale tellimuse telefoni, faksi, kirjalikult või e-posti teel, täpsustades tellitud kauba hinna, liigi ja koguse, samuti andmed (nimi ja perekonnanimi, ostja nimel tellimuse esitaja ja ostja enda eest (sealhulgas maksukohustuslase number). Kui ostja esindaja õigus ei tulene riiklikust kohturegistrist või keskregistrist ja majandustegevuse teabest, tuleb tellimusele lisada koopia dokumendist, mis volitab ostjat ostjat esindama.
§ 4. Leping sõlmitakse pärast Müüja poolt tellimuse kinnitamist. Tellimust käsitletakse kui pakkumist ja selle kinnitust kui pakkumise aktsepteerimist.
§ 5. Artiklis viidatud juhul. 6 lg 3 kohaselt toimub lepingu sõlmimine Ostja poolt tellimuse kinnitamisel pärast Müüja teabe saamist tellitud kauba hetkehinda sisaldava tellimuse vastuvõtmise kohta.
§ 6. Müüja ei levita otseste ega kaudsete esindajate osalusel.
§ 7. Lepingu sõlmimise kinnituseks on käibemaksuarve, pakkumist esitades nõustub Ostja käibemaksuarveid elektroonilisel kujul vastu võtma.

KUNST. 3. TELLI VALMISTAMISE KUUPÄEVAD
§ 1. Tarneaeg on ainult soovituslik ja ei tekita Müüjale mingeid kohustusi, kui Pooled läbirääkimiste teel teisiti kokku ei lepi.
§ 2. Tellimuse täitmise periood algab tellimuse kinnitusel märgitud kuupäeval.
§ 3. Tellimuse kohaletoimetamise ja / või täitmise tingimused ning muud müügitingimused võivad muutuda ka pärast seda, kui Ostja on kauba tellinud, eelkõige vääramatu jõu ja muude Müüjast sõltumatute asjaolude tõttu, ning muutuste tõttu turuolukorras ja praegustes äritingimustes, mis on muu hulgas seotud Müüja suhetega üksustega, kes teevad Müüja poolt lepingute täitmisel koostööd. Ostjat teavitatakse koheselt tarnekuupäeva ja / või tellimuse täitmise ning muude müügitingimuste muutumisest.


KUNST. 4. TARNE, KAUPADE VASTUVÕTMINE

§ 1. Ostja määrab tellimuses kauba kohaletoimetamise viisi.
§ 2. Kauba võib väljastada kas Müüja ruumides või muus Müüja poolt näidatud kohas või kulleriga.
§ 3. Kohaletoimetamise kulud katab Ostja.
§ 4. Eeldatakse, et kaup vabastatakse ostjale või kullerfirmale üleandmisel.
§ 5. Ostja on kohustatud tellitud kaubale järele tulema. Kauba kättesaamata jätmine ei vabasta Ostjat kohustusest tasuda kogu hind. Pärast kauba kogumise tähtaega on Müüjal õigus nõuda Ostjalt hoiustamise eest tasu, mille suurus on 1/24 nõutud kauba hinnast iga täiskuu eest. Kui ladustamiskulud jõuavad kauba hinnaga, on Müüjal õigus kaup uuesti müüa (selle õiguse kasutamine vabastab Ostja ladustamise eest tasumise kohustusest, kuid ei vabasta teda müügihinna tasumise kohustusest) ).
§ 6. Paki kättesaamisel on Ostja kohustatud kulleri juuresolekul hoolikalt kontrollima välispakendi seisukorda. Kui ostja leiab saadetisele väliseid kahjustusi, peaks ostja kulleri juuresolekul koostama kahjuaruande, sealhulgas saadetise kirjelduse ja fotod. Kahest kulleri allkirjastatud identsest eksemplarist tuleks üks saata Müüjale, teine jääb Ostjale. Sel juhul tagastatakse kaup Müüjale, et algatada kullerettevõttega kaebemenetlus.

KUNST. 5. RISKI MÄÄRAMINE JA OMANDI PIIRANG
§ 1. Kauba kaotamise või kahjustumise oht läheb Ostjale üle pärast Ostjale või kullerfirmale üleandmist.
§ 2. Kaup jääb Müüja omandisse kuni müüja poolt kauba eest väljastatud müügiarvelt tuleneva hinna täieliku tasumiseni (tsiviilseadustiku artikkel 589). Kõik ostja tehtud maksed, on müüjal õigus arvestada esmalt kõrvalkuludega (sh nõuded kauba ladustamise eest), enne kui need arvestatakse müügihinna sisse.
§ 3 Ostja on kohustatud kaubaga nõuetekohaselt ümber käima ega tohi kaupa koormata kolmandate isikute õigustega, eelkõige ei tohi ta kaupa pantida ega kolmandatele isikutele üle anda (nii tasuta kui ka tasu eest), ilma Müüja nõusolekuta.

KUNST. 6 HINNA- JA MAKSEESKIRJAD
§ 1. Kauba müük toimub vastavalt tellimuse kinnitamise kuupäeval kehtinud ja Müüja hinnakirja kantud hindadele.
§ 2 Pakkumisega hõlmatud hinnad ja selle aktsepteerimine kehtivad ainult antud tellimuse täitmiseks, kui pooled ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud. Ühe tellimuse täitmine konkreetsete hindade alusel ei kohusta Müüjat neid hindu järgmise tellimuse puhul säilitama.
§ 3. Müüja jätab endale õiguse muuta hinnakirjas märgitud hindu ja ei vastuta ostjale muudatusest ette teatamata jätmise eest. Sel juhul teavitatakse Ostjat tellimuse vastuvõtmisest ja tellitud kauba praegusest hinnast (nn vastupakkumine, mis nõuab Ostja nõusolekut). Sellisel juhul sõlmitakse leping art. 2 GTC § 5.
§ 4 Makseviis on pangaülekanne Müüja kontole enne kauba laost vabastamist (ettemaks). Pangatehingute kulud kannab ainult Ostja.
§ 5. Pooled võivad kokku leppida muudes maksetingimustes ja märkida kauba müüki dokumenteerivasse käibemaksuarve.
§ 6 Hinna tasumise hetk on Müüja pangakontole laekunud raha.
§ 7. Kogu hinna või selle osa tasumisega viivitamise korral on Müüjal õigus viivituse eest nõuda seadusjärgset intressi ja peatada tellitud kauba kohaletoimetamine kuni kogu hinna tasumiseni, millele lisandub kõik seadusest tulenevad intressid viivituse eest, mis arvutatakse makseviivituse aja eest.
§ 8. Tellitud ja tarnitud kauba ning müüki dokumenteeriva käibemaksuarve sisu lahknevuse korral väljastab ja esitab Müüja Ostjale korrigeeriva arve. Kui arve parandamist kavatsetakse teha Ostja soovil, peaks taotlus sisaldama teavet leitud lahknevuste ja küsitava käibemaksuarve numbri kohta.

KUNST. 7. GARANTII
Müüja vastutab garantii alusel müüdud toote füüsiliste ja juriidiliste puuduste eest, kuid see vastutus on piiratud järgmiselt: Teade puudusest võib esitada kirjalikult, märkides toote müüki dokumenteeriva käibemaksuarve numbri, 8 päeva jooksul pärast defekti avastamist, kui kaotate garantiiga kaasnevad õigused. Garantiiaeg on 30 päeva alates kauba ostjale üleandmise kuupäevast.

  1. Müüja 14 päeva jooksul pärast õige kaebuse saamist, s.t. kirjalik teade, mis sisaldab toote müüki dokumenteeriva käibemaksuarve numbrit, teavitab Ostjat nõude rahuldamise viisist.
  2. Ostja võib nõuda kas toote asendamist defektideta tootega või puuduse kõrvaldamist.
  3. Müüja võib keelduda Ostja taotluse rahuldamisest, kui defektse kauba ostjale valitud viisil lepinguga kooskõlla viimine on võimatu või nõuaks Müüjalt ülemääraseid kulusid võrreldes teise võimaliku puudusega eseme viimise võimalusega lepingule vastavust. Müüja võib keelduda toote asendamisest defektideta tootega või puuduse kõrvaldamisest ka siis, kui selle kohustuse hüvitamise kulud ületavad müüdud kauba hinda.
  4. Punktis osutatud juhul d) eespool, võib Ostja esitada deklaratsiooni hinna alandamise või lepingust taganemise kohta.
  5. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Müüja kuni tagastamiskulude summani, mis tehakse üksuse kaudu ja Müüja eelnevalt näidatud viisil.
  6. Kui Müüja kauba tagastamise asemel nii otsustab, on Ostja kohustatud selle Müüja kulul hävitama või jäätmetena ära viima, alltoodud tingimustel. Kauba hävitab või kõrvaldab jäätmetena üksus, kes kõrvaldab või kogub tooteid jäätmetena, mille Müüja on eelnevalt kindlaks määranud, ja Müüja eelnevalt määratud hinnaga. Müüja kannab kauba jäätmetena hävitamise või äraviimise kulud ainult ülaltoodud viisil määratud ulatuses.

KUNST. 8. VASTUTUSE PIIRANG
§ 1 Müüja ei vastuta trükivigade eest ärimaterjalides, eriti brošüürides, kataloogides ja reklaamlehtedes.
§ 2. Kaubandusmaterjalides olevad illustratsioonid ja fotod on mõeldud ainult kauba üldiseks esitlemiseks ega garanteeri identse toote kättesaamist.
§ 3. Müüja ei vastuta Müüja pakkumisega seotud autoriõiguste, patentide või registreeritud tööstusdisainilahenduste olemasolu eest toodete edasimüügi kohtades.
§ 4. Müüja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud toodete ebaõigest või ebaprofessionaalsest kasutamisest, samuti nende ebaõigest paigaldamisest Ostja või kolmandate isikute poolt, tavapärasest kulumisest, ebaõigest või hooletu kasutamisest.
§ 5. Müüja ei vastuta kauba funktsionaalsete puuduste eest, mis tulenevad Ostja valest tootevalikust, kes peaks enne ostu sooritamist hoolikalt läbi lugema ja kontrollima, kas kauba pakutavad funktsioonid vastavad Müüja vajadustele.

KUNST. 9. JÕUD MAJEURE
Müüja ei vastuta kauba müügilepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest, kui kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine on tingitud asjaoludest, mis ei ole Müüjast sõltunud, hoolimata hoolsusest (vääramatu jõud) .

KUNST. 10. ÜLDMÜÜGITINGIMUSTE JA GARANTII MUUTMINE
PAKERY.PL jätab endale õiguse muuta ülaltoodud üldiste müügitingimuste mis tahes punkti. Sellise olukorra korral kehtivad muudetud tingimused kõigile uutele tellimustele, mis on tehtud pärast muutmiskuupäeva, samuti lisatellimustele, mis on tehtud varasematele tellimustele või eelmise müügiga seotud tellimustele.

KUNST. 11. ÄRISALADUS
Kogu teave, mis puudutab PAKERY.PL tegevust, mis ei ole avalikult teada, samuti tellimuse sisu ja poolte kokkulepped, mis on seotud nende vastastikuse kaubandusliku koostööga, on konfidentsiaalne ja moodustavad ärisaladuse. Pooled lepivad kokku, et nad ei avalda kolmandatele isikutele konfidentsiaalset teavet ega kasuta seda muudel eesmärkidel kui käesolevatest tingimustest ja kaupade müügilepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Ostja võtab kõik vajalikud meetmed, et vältida konfidentsiaalse teabe avalikustamist, sealhulgas kolmandate isikute poolt, kelle abiga tellimus täidetakse.
Kui ostja on seaduse kohustuslike sätete kohaselt kohustatud avalikustama mis tahes teavet PAKERY.PLi tegevuse kohta, teavitab ta sellest PAKERY.PL -i ja teeb sellega koostööd, et kõrvaldada või minimeerida sellise teabe avaldamise negatiivseid mõjusid. See kohustus on määramata ajaks siduv. Ilma PAKERY.PL kirjaliku nõusolekuta tühisuse tõttu ei tohi Ostja kasutada PAKERY.PL nime, kaubamärke ega ärinimesid ega viidata mis tahes eesmärgil majandussuhetele PAKERY.PL -iga.

KUNST. 12. LÕPPSÄTTED
§ 1. Kui mõni üldtingimuste säte osutub mingil põhjusel kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, on ülejäänud sätted täielikult siduvad ja tõhusad, nagu kohaldataks üldtingimusi ilma sellise kehtetu, ebaseadusliku või jõustamatu sätteta.
§ 2. Müüja tehtud üldtingimuste muudatustel on õiguslikud tagajärjed lepingute suhtes, mis on sõlmitud alates muudatuste veebisaidil avaldamise hetkest. www.pakery.pl . Sellised muudatused kehtivad lepingute suhtes, mis on sõlmitud uute üldtingimuste avaldamise kuupäevast alates esitatud pakkumiste alusel.
§ 3. Küsimustes, mida ei käsitleta, kohaldatakse Poola õiguse sätteid, eelkõige tsiviilseadustikku. Pooltevaheliste vaidluste suhtes kohaldatakse Poola seadusi.
§ 4. Poolte vahelise vaidluse korral kohustuvad Ostja ja Müüjad püüdma selle lahendada rahumeelselt. Erimeelsuste korral lahendab kõik vaidlused Poola kohus, kellel on materiaalne ja kohalik pädevus Müüja asukoha suhtes.
§ 5. Pooled kohustuvad üksteist teavitama aadressi muutmisest. Aadressi muutmisest teatamise puudumisel loetakse tellimuses märgitud aadressile toimetatud kiri kättetoimetatuks ja põhjustab kõiki selles sisalduvaid õiguslikke tagajärgi.

GDPR -i TEABEKOHUSTUS
1. Ettevõtja hulgimüügiplatvormil B2B (tuntud ka kui B2B platvorm) registreerimisel esitatud andmete haldaja on PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, aadress: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP number: 774-276-56-70 REGON number: 147318930.
2. Isikuandmeid töödeldakse seoses müügilepingutest tulenevate ülesannete täitmisega.
3. Isikuandmete vastuvõtja on PAKERY.PL volitatud töötajad ja logistikaettevõtted, kes teevad PAKERY.PL -iga koostööd tarnete elluviimisel.
4. PAKERY.PL ei näe ette andmete kasutamist muudel eesmärkidel kui müügilepingute elluviimiseks (st tellimuste täitmise, arvete esitamise ja tellimuste arveldamise protsessiks).