ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Τέχνη. 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


§ 1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (GTC) έχουν θεσπιστεί βάσει του άρθρου. 384 και τις ακόλουθες πράξεις του Αστικού Κώδικα και καθορίζουν τους κανόνες για τη σύναψη και την εφαρμογή συμβάσεων για την πώληση αγαθών που συνήψε ο Łukasz Jóźwiak που διευθύνει επιχείρηση με την επωνυμία PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, διεύθυνση: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, αριθμός NIP: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (πωλητής) με εργολάβους (αγοραστή) που συνάπτουν αυτές τις συμβάσεις μόνο για σκοπούς που σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
§ 2 Τα εμπορεύματα δεν πωλούνται σε φυσικά πρόσωπα – καταναλωτές κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, επομένως ο GTC δεν ισχύει για τους καταναλωτές.
§ 3 Το GTC είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.pakery.pl και κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση του σε ηλεκτρονική μορφή.
§ 4 Με την παραγγελία του Αγοραστή, ο Αγοραστής αποδέχεται και αποδέχεται αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς επιφυλάξεις.

Τέχνη. 2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
§ 1 Οποιεσδήποτε εμπορικές πληροφορίες διαφημιστικής και εμπορικής φύσης, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων των τιμοκαταλόγων, δεν αποτελούν προσφορά κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα
§ 2 Η σύμβαση συνάπτεται με την υποβολή και την αποδοχή μιας προσφοράς (επίσης μετά την πιθανή συμφωνία της).
§ 3 Η σύναψη της σύμβασης απαιτεί από τον Αγοραστή να υποβάλλει κάθε φορά μια παραγγελία στον Πωλητή μέσω τηλεφώνου, φαξ, γραπτώς ή μέσω e-mail που καθορίζει την τιμή, τον τύπο και την ποσότητα των παραγγελθέντων προϊόντων, καθώς και δεδομένα (όνομα και επώνυμο, θέση) του προσώπου που κάνει την παραγγελία για λογαριασμό του Αγοραστή και του ίδιου του Αγοραστή (συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ). Εάν το δικαίωμα του εκπροσώπου του Αγοραστή δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα στο Εθνικό Μητρώο Δικαστηρίων ή στο Κεντρικό Μητρώο και Πληροφορίες για την Οικονομική Δραστηριότητα, αντίγραφο του εγγράφου που εξουσιοδοτεί τον Αγοραστή να εκπροσωπεί τον Αγοραστή θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραγγελία.
§ 4 Η σύμβαση συνάπτεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πωλητή. Η παραγγελία αντιμετωπίζεται ως προσφορά και η επιβεβαίωσή της ως αποδοχή της προσφοράς.
5 § Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρ. 6 § 3, η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται με την επιβεβαίωση από τον Αγοραστή της παραγγελίας μετά τη λήψη των πληροφοριών του Πωλητή σχετικά με την αποδοχή της παραγγελίας που περιέχει την τρέχουσα τιμή των παραγγελθέντων προϊόντων.
§ 6 Ο πωλητής δεν διανέμει με τη συμμετοχή άμεσων ή έμμεσων αντιπροσώπων.
7 λίρες Η επιβεβαίωση της σύναψης της σύμβασης είναι τιμολόγιο ΦΠΑ, υποβάλλοντας την προσφορά, ο Αγοραστής συμφωνεί να λάβει τιμολόγια ΦΠΑ σε ηλεκτρονική μορφή.

ΤΕΧΝΗ. 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
§ 1 Ο χρόνος παράδοσης είναι μόνο ενδεικτικός και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση εκ μέρους του Πωλητή, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά μέσω διαπραγματεύσεων.
§ 2 Η περίοδος εκπλήρωσης της παραγγελίας ξεκινά την ημερομηνία που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.
§ 3 Οι όροι παράδοσης ή / και εκτέλεσης της παραγγελίας καθώς και άλλοι όροι πώλησης ενδέχεται να αλλάξουν, επίσης αφού ο Αγοραστής παραγγείλει τα αγαθά, ιδίως ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας και άλλων περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο του Πωλητή, και ως αποτέλεσμα των αλλαγών στην κατάσταση της αγοράς και των σημερινών εμπορικών συνθηκών που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις σχέσεις του Πωλητή με οντότητες που συνεργάζονται στην εκτέλεση συμβάσεων από τον Πωλητή. Ο Αγοραστής θα ενημερωθεί άμεσα για την αλλαγή στην ημερομηνία παράδοσης και / ή την εκτέλεση της παραγγελίας και άλλους όρους πώλησης.


ΤΕΧΝΗ. 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ

§ 1 Στην παραγγελία, ο Αγοραστής καθορίζει τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων.
§ 2 Τα εμπορεύματα μπορούν να απελευθερωθούν είτε στις εγκαταστάσεις του Πωλητή είτε σε άλλο μέρος που υποδεικνύεται από τον Πωλητή, ή μπορεί να παραδοθούν με courier.
§ 3 Το κόστος παράδοσης καλύπτεται από τον Αγοραστή.
§ 4 Θεωρείται ότι τα εμπορεύματα αποδεσμεύονται με την παράδοσή τους στον Αγοραστή ή στην εταιρεία ταχυμεταφορών.
5 § Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά. Η μη συλλογή των αγαθών δεν απαλλάσσει τον Αγοραστή από την υποχρέωση να πληρώσει ολόκληρο το τίμημα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των αγαθών, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να χρεώσει στον Αγοραστή αμοιβή για την αποθήκευσή του στο ποσό του 1/24 της τιμής των αζήτησης αγαθών για κάθε ολόκληρο μήνα αποθήκευσης. Εάν το κόστος αποθήκευσης φτάσει στην τιμή των αγαθών, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να πουλήσει ξανά τα αγαθά (η άσκηση αυτού του δικαιώματος απαλλάσσει τον Αγοραστή από την υποχρέωση να πληρώσει για την αποθήκευση, αλλά δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να πληρώσει την τιμή πώλησης ).
§ 6 Με την παραλαβή του δέματος, ο Αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει προσεκτικά την κατάσταση της εξωτερικής συσκευασίας παρουσία του courier. Εάν ο Αγοραστής διαπιστώσει εξωτερική ζημιά στην αποστολή, ο Αγοραστής θα πρέπει να ετοιμάσει έκθεση ζημιάς παρουσία του courier, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής και φωτογραφιών της αποστολής. Από δύο πανομοιότυπα αντίγραφα που υπογράφει ο κούριερ, το ένα πρέπει να σταλεί στον Πωλητή, το άλλο μένει στον Αγοραστή. Σε αυτή την περίπτωση, τα προϊόντα επιστρέφονται στον Πωλητή προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία καταγγελίας με την εταιρεία ταχυμεταφορών.

ΤΕΧΝΗ. 5. ΠΕΡΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
§ 1 Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς στα εμπορεύματα περνά στον Αγοραστή με την παράδοσή του στον Αγοραστή ή στην εταιρεία ταχυμεταφορών.
§ 2 Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα του Πωλητή μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος που προκύπτει από το τιμολόγιο πωλήσεων που εκδόθηκε από τον Πωλητή για τα αγαθά (άρθρο 589 του Αστικού Κώδικα). Οποιεσδήποτε πληρωμές πραγματοποιούνται από τον Αγοραστή, ο Πωλητής δικαιούται να υπολογίζει για τυχόν τυχόν χρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την αποθήκευση αγαθών), πριν τις συμπεριλάβει στην τιμή πώλησης.
§ 3 Ο Αγοραστής υποχρεούται να χειρίζεται σωστά τα εμπορεύματα και δεν μπορεί να επιβαρύνει τα αγαθά με οποιοδήποτε δικαίωμα σε τρίτους, ιδίως, δεν μπορεί να ενεχυριάσει τα αγαθά ή να τα μεταβιβάσει σε τρίτους (τόσο δωρεάν όσο και έναντι αμοιβής), χωρίς τη συγκατάθεση του Πωλητή.

ΤΕΧΝΗ. 6 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
§ 1. Η πώληση αγαθών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας και περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο του Πωλητή.
§ 2 Οι τιμές που καλύπτονται από την προσφορά και την αποδοχή της ισχύουν μόνο για την εκτέλεση μιας δεδομένης παραγγελίας, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά γραπτώς. Η εκπλήρωση μιας παραγγελίας βάσει συγκεκριμένων τιμών δεν υποχρεώνει τον Πωλητή να διατηρήσει αυτές τις τιμές για την επόμενη παραγγελία.
§ 3 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών που καθορίζονται στον τιμοκατάλογο και δεν είναι υπεύθυνος για την παράλειψη ειδοποίησης του Αγοραστή για την αλλαγή εκ των προτέρων. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αγοραστής θα ενημερωθεί για την αποδοχή της παραγγελίας και την τρέχουσα τιμή των παραγγελθέντων προϊόντων (η λεγόμενη αντι-προσφορά που απαιτεί αποδοχή από τον Αγοραστή). Σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση θα συναφθεί με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρ. 2 § 5 του GTC.
§ 4 Ο τρόπος πληρωμής είναι μια τραπεζική μεταφορά στον λογαριασμό του Πωλητή πριν από την αποδέσμευση των αγαθών από την αποθήκη (προπληρωμή). Το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών βαρύνει αποκλειστικά τον Αγοραστή.
5 § Άλλοι όροι και προϋποθέσεις πληρωμής ενδέχεται να συμφωνηθούν από τα μέρη και να αναφέρονται στο τιμολόγιο ΦΠΑ που τεκμηριώνει την πώληση των εμπορευμάτων.
§ 6 Η στιγμή πληρωμής του τιμήματος είναι τα χρήματα που πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή.
§ 7. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ολόκληρου ή μέρους της τιμής, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να χρεώσει νόμιμους τόκους για την καθυστέρηση και να αναστείλει την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών έως ότου πληρωθεί ολόκληρη η τιμή, συν τυχόν οφειλόμενους νόμιμους τόκους για την καθυστέρηση, υπολογίζεται για την περίοδο καθυστέρησης πληρωμής.
8 λίρες Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παραγγελθέντων και παραδοθέντων αγαθών και του περιεχομένου του τιμολογίου ΦΠΑ που τεκμηριώνει την πώληση, ο Πωλητής εκδίδει και παρέχει στον Αγοραστή διορθωτικό τιμολόγιο. Εάν η διόρθωση του τιμολογίου πρόκειται να γίνει κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, το αίτημα θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις αποκλίσεις που εντοπίστηκαν και τον αριθμό του υπό αμφισβήτηση τιμολογίου ΦΠΑ.

ΤΕΧΝΗ. 7. ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο πωλητής ευθύνεται βάσει της εγγύησης για φυσικά και νομικά ελαττώματα του πωληθέντος προϊόντος, ωστόσο, αυτή η ευθύνη περιορίζεται ως εξής: Η ειδοποίηση για ένα ελάττωμα μπορεί να υποβληθεί γραπτώς, αναφέροντας τον αριθμό του τιμολογίου ΦΠΑ που τεκμηριώνει την πώληση του προϊόντος, εντός 8 ημερών από την ανακάλυψη του ελαττώματος, υπό τον πόνο της απώλειας των δικαιωμάτων με την εγγύηση. Η περίοδος εγγύησης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον Αγοραστή.

  1. Ο πωλητής εντός 14 ημερών από τη λήψη της σωστής καταγγελίας, δηλ. μια γραπτή ειδοποίηση που περιέχει τον αριθμό του τιμολογίου ΦΠΑ που τεκμηριώνει την πώληση του προϊόντος, θα ειδοποιήσει τον Αγοραστή για τη μέθοδο διακανονισμού της απαίτησης.
  2. Ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει είτε την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα είτε την άρση του ελαττώματος.
  3. Ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του Αγοραστή εάν είναι αδύνατο να συμμορφωθεί το ελαττωματικό αντικείμενο με τη σύμβαση με τον τρόπο που επέλεξε ο Αγοραστής ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος για τον Πωλητή σε σύγκριση με τη δεύτερη πιθανή μέθοδο εισαγωγής του ελαττωματικού προϊόντος συμμόρφωση με τη σύμβαση. Ο πωλητής μπορεί να αρνηθεί να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα ή να αφαιρέσει το ελάττωμα επίσης όταν το κόστος αντιστάθμισης αυτής της υποχρέωσης υπερβαίνει την τιμή του πωληθέντος προϊόντος.
  4. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο δ) ανωτέρω, ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει δήλωση μείωσης τιμής ή υπαναχώρησης από τη σύμβαση.
  5. Τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων βαρύνουν τον Πωλητή μέχρι το ποσό των εξόδων επιστροφής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω της οντότητας και με τον τρόπο που προηγουμένως υποδείχθηκε από τον Πωλητή.
  6. Εάν ο Πωλητής αποφασίσει έτσι αντί να επιστρέψει τα προϊόντα, ο Αγοραστής υποχρεούται να το καταστρέψει ή να το αφαιρέσει ως απόβλητο με έξοδα του Πωλητή, με τους όρους που καθορίζονται παρακάτω. Η καταστροφή ή η απομάκρυνση των αγαθών ως απόβλητα θα πραγματοποιηθεί από την οντότητα που διαθέτει ή συλλέγει τα προϊόντα ως απόβλητα, τα οποία είχαν καθοριστεί προηγουμένως από τον Πωλητή και σε τιμή που είχε καθοριστεί προηγουμένως από τον Πωλητή. Ο Πωλητής αναλαμβάνει τα έξοδα καταστροφής ή αφαίρεσης των εμπορευμάτων ως απορριμμάτων μόνο εντός της ποσότητας που καθορίζεται με τον παραπάνω τρόπο.

ΤΕΧΝΗ. 8. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
§ 1 Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη σε εμπορικά υλικά, ιδίως σε φυλλάδια, καταλόγους και διαφημιστικά φυλλάδια.
§ 2 Οι εικόνες και οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο εμπορικό υλικό προορίζονται μόνο για γενική παρουσίαση των προϊόντων και δεν εγγυώνται τη λήψη ενός ίδιου προϊόντος.
§ 3 Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή καταχωρημένων βιομηχανικών σχεδίων που σχετίζονται με την προσφορά του Πωλητή στους χώρους περαιτέρω μεταπώλησης των προϊόντων.
§ 4 Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή αντιεπαγγελματική χρήση των προϊόντων, καθώς και από λανθασμένη εγκατάσταση τους από τον Αγοραστή ή τρίτους, κανονική φθορά, λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση.
5 § Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για τις λειτουργικές ελλείψεις των αγαθών που προκύπτουν από τη λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον Αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να επαληθεύσει εάν οι λειτουργίες που προσφέρονται από τα προϊόντα καλύπτουν τις ανάγκες του Πωλητή πριν πραγματοποιήσει την αγορά.

ΤΕΧΝΗ. 9. ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για μη εκπλήρωση ή ακατάλληλη εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση για την πώληση αγαθών, εάν η μη εκτέλεση ή η ακατάλληλη εκτέλεση των υποχρεώσεων οφείλεται σε συνθήκες πέρα από τον έλεγχο του Πωλητή, παρά τη δέουσα επιμέλεια (ανωτέρα βία) Ε

ΤΕΧΝΗ. 10. ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το PAKERY.PL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε σημείο των παραπάνω Γενικών Όρων Πώλησης. Εάν συμβεί μια τέτοια κατάσταση, οι τροποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις νέες Παραγγελίες που έχουν τοποθετηθεί μετά την ημερομηνία τροποποίησης, καθώς και για Συμπληρωματικές Παραγγελίες σε προηγούμενες Παραγγελίες ή Παραγγελίες που σχετίζονται με προηγούμενη πώληση.

ΤΕΧΝΗ. 11. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του PAKERY.PL, οι οποίες δεν είναι δημόσια γνωστές, καθώς και το περιεχόμενο της Παραγγελίας και οι ρυθμίσεις των μερών που σχετίζονται με την αμοιβαία εμπορική συνεργασία τους, είναι εμπιστευτικές και αποτελούν εμπορικό απόρρητο. Τα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους ούτε θα τις χρησιμοποιήσουν για σκοπούς άλλους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Συμφωνίες για την πώληση αγαθών.
Ο Αγοραστής θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τρίτων με τη βοήθεια των οποίων εκτελείται η Παραγγελία.
Εάν ο Αγοραστής υποχρεούται από υποχρεωτικές διατάξεις νόμου να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις δραστηριότητες του PAKERY.PL, θα ειδοποιήσει το PAKERY.PL σχετικά με αυτό και θα συνεργαστεί μαζί του προκειμένου να εξαλείψει ή να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις της αποκάλυψης αυτών των πληροφοριών. Η υποχρέωση αυτή είναι δεσμευτική επ ‘αόριστον. Χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του PAKERY.PL υπό τον πόνο της ακυρότητάς του, ο Αγοραστής δεν θα χρησιμοποιεί το όνομα, τα εμπορικά σήματα ή τις εμπορικές επωνυμίες του PAKERY.PL, ούτε θα αναφέρεται σε οικονομικές σχέσεις με το PAKERY.PL για οποιονδήποτε σκοπό.

ΤΕΧΝΗ. 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
§ 1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιπες διατάξεις θα είναι πλήρως δεσμευτικές και αποτελεσματικές σαν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις να ισχύουν χωρίς τέτοια άκυρη, παράνομη ή μη εκτελέσιμη διάταξη.
§ 2 Τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που πραγματοποιεί ο Πωλητής θα έχουν νομικά αποτελέσματα σε σχέση με συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τη στιγμή της δημοσίευσης των αλλαγών στον ιστότοπο. www.pakery.pl Ε Αυτές οι αλλαγές ισχύουν για συμβάσεις που συνάπτονται βάσει προσφορών που υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.
§ 3 Σε θέματα που δεν καλύπτονται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πολωνικού δικαίου, ιδίως του Αστικού Κώδικα. Το πολωνικό δίκαιο εφαρμόζεται σε κάθε διαφορά μεταξύ των μερών.
§ 4 Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών, ο Αγοραστής και οι Πωλητές αναλαμβάνουν να προσπαθήσουν να την επιλύσουν φιλικά. Σε περίπτωση διαφωνίας, τυχόν διαφορές θα επιλύονται από το πολωνικό δικαστήριο που έχει υλική και τοπική δικαιοδοσία για την έδρα του Πωλητή.
5 § Τα μέρη δεσμεύονται να κοινοποιούν αμοιβαία κάθε αλλαγή διεύθυνσης. Ελλείψει ειδοποίησης αλλαγής διεύθυνσης, η αλληλογραφία που παραδίδεται στη διεύθυνση που αναφέρεται στη διαταγή θεωρείται ότι παραδόθηκε και προκαλεί όλα τα έννομα αποτελέσματα που περιέχονται σε αυτήν.

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ GDPR
1. Ο διαχειριστής των δεδομένων του επιχειρηματία που παρέχονται κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα χονδρικής B2B (επίσης γνωστή ως πλατφόρμα B2B) είναι το PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, διεύθυνση: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, αριθμός NIP: 774-276-56-70 REGON αριθμός: 147318930.
2. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την εκτέλεση εργασιών που προκύπτουν από συμβάσεις πώλησης.
3. Οι παραλήπτες προσωπικών δεδομένων είναι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του PAKERY.PL και εταιρείες logistics που συνεργάζονται με το PAKERY.PL στην υλοποίηση των παραδόσεων.
4. Το PAKERY.PL δεν προβλέπει τη χρήση δεδομένων για σκοπούς άλλους εκτός από την εκτέλεση συμβάσεων πώλησης (δηλαδή τη διαδικασία εκπλήρωσης παραγγελίας, τιμολόγησης και διακανονισμού παραγγελιών).