BENDROSIOS VERSLO SĄLYGOS
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Art. 1 BENDROSIOS NUOSTATOS


§ 1. Šios Bendrosios sąlygos (GTC) buvo nustatytos remiantis str. 384 ir tolesnius Civilinio kodekso aktus ir apibrėžia prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo taisykles, kurias sudarė Łukasz Jóźwiak, vykdantis verslą pavadinimu PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adresas: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP numeris: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (Pardavėjas) su rangovais (Pirkėju), sudarančiais šias sutartis tik tuo tikslu, kuris tiesiogiai susijęs su jų verslo veikla.
§ 2. Prekės neparduodamos fiziniams asmenims – vartotojams Civilinio kodekso prasme, todėl BĮK vartotojams netaikomas.
§ 3. GTC galima rasti svetainėje www.pakery.pl ir Pirkėjo pageidavimu, jie gali būti išsiųsti jo adresu elektronine forma.
§ 4. Pateikdamas Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas be išlygų priima ir priima šias Bendrąsias sąlygas.

Art. 2. SUTARTIES IŠVADA
§ 1. Bet kokia reklamos ir rinkodaros pobūdžio komercinė informacija, neatsižvelgiant į jos formą, įskaitant kainoraščius, nėra pasiūlymas pagal Civilinį kodeksą
§ 2. Sutartis sudaroma pateikiant ir priimant pasiūlymą (taip pat ir po galimo jo sutikimo).
§ 3. Sutarties sudarymas reikalauja, kad Pirkėjas kiekvieną kartą pateiktų Pardavėjui užsakymą telefonu, faksu, raštu ar elektroniniu paštu, nurodydamas užsakytų prekių kainą, rūšį ir kiekį, taip pat duomenis (vardą ir pavardę, asmens), pateikiančio užsakymą Pirkėjo vardu, ir paties Pirkėjo (įskaitant mokesčių mokėtojo kodą). Jei Pirkėjo atstovo teisė kyla ne iš Nacionaliniame teismų registre ar Centriniame registre esančių duomenų ir informacijos apie ūkinę veiklą, prie užsakymo turi būti pridėta dokumento, įgaliojančio Pirkėją atstovauti Pirkėjui, kopija.
§ 4. Sutartis sudaroma pardavėjui patvirtinus užsakymą. Užsakymas laikomas pasiūlymu, o jo patvirtinimas – pasiūlymo priėmimu.
§ 5. 5 straipsnyje nurodytu atveju. 6 § 3, sutartis sudaroma Pirkėjui patvirtinus užsakymą, gavus Pardavėjo informaciją apie užsakymo priėmimą, nurodant esamą užsakytų prekių kainą.
6 straipsnis. Pardavėjas neplatina, dalyvaujant tiesioginiams ar netiesioginiams agentams.
§ 7. Sutarties sudarymo patvirtinimas yra PVM sąskaita faktūra, pateikdamas pasiūlymą, Pirkėjas sutinka gauti PVM sąskaitas faktūras elektronine forma.

MENAS. 3. UŽSAKYTI UŽBAIGIMO DATA
§ 1. Pristatymo laikas yra tik orientacinis ir nesukuria jokių Pardavėjo įsipareigojimų, nebent Šalys derybomis susitaria kitaip.
§ 2. Užsakymo įvykdymo laikotarpis prasideda užsakymo patvirtinime nurodytą dieną.
§ 3. Užsakymo pristatymo ir (arba) vykdymo sąlygos, taip pat kitos pardavimo sąlygos gali pasikeisti, taip pat po to, kai Pirkėjas pateikia prekių užsakymą, ypač dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ir kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, ir pasikeitus rinkos situacijai bei esamoms komercinėms sąlygoms, susijusioms, inter alia, su Pardavėjo santykiais su subjektais, bendradarbiaujančiais vykdant Pardavėjo sutartis. Pirkėjas bus nedelsiant informuotas apie pristatymo datos ir / ar užsakymo vykdymo bei kitų pardavimo sąlygų pasikeitimą.


MENAS. 4. PRISTATYMAS, PREKIŲ GAVIMAS

§ 1. Užsakyme Pirkėjas nurodo prekių pristatymo būdą.
§ 2. Prekės gali būti išleistos Pardavėjo patalpose arba kitoje Pardavėjo nurodytoje vietoje, arba gali būti pristatytos per kurjerį.
§ 3. Pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.
§ 4. Daroma prielaida, kad prekės išleidžiamos jas perdavus Pirkėjui arba kurjerių įmonei.
§ 5. Pirkėjas privalo atsiimti užsakytas prekes. Prekių neatsiėmimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos sumokėti visą kainą. Pasibaigus prekių atsiėmimo terminui, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjo imti mokestį už jo saugojimą 1/24 nuo neatsiimtos prekės kainos už kiekvieną visą saugojimo mėnesį. Jei sandėliavimo kaina pasiekia prekės kainą, Pardavėjas turi teisę vėl parduoti prekes (pasinaudojęs šia teise, Pirkėjas atleidžiamas nuo pareigos sumokėti už saugojimą, tačiau neatleidžia jo nuo pareigos sumokėti pardavimo kainą ).
6 straipsnis. Gavęs siuntą, Pirkėjas privalo atidžiai patikrinti išorinės pakuotės būklę dalyvaujant kurjeriui. Jei Pirkėjas nustato siuntos išorinius pažeidimus, Pirkėjas, dalyvaujant kurjeriui, turėtų parengti ataskaitą apie žalą, įskaitant siuntos aprašymą ir nuotraukas. Iš dviejų identiškų kurjerio pasirašytų egzempliorių vienas turi būti išsiųstas Pardavėjui, kitas lieka Pirkėjui. Tokiu atveju prekės grąžinamos Pardavėjui, kad būtų pradėta skundo procedūra kurjerių kompanijoje.

MENAS. 5. RIZIKOS PERĖJIMAS IR NUOSAVYBĖS APRIBOJIMAS
§ 1. Prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui, jas perdavus Pirkėjui arba kurjerių įmonei.
§ 2. Prekės lieka Pardavėjo nuosavybe tol, kol visiškai nesumokama kaina, atsirandanti dėl Pardavėjo išrašytos pardavimo sąskaitos faktūros (Civilinio kodekso 589 str.). Bet kokius Pirkėjo sumokėtus mokėjimus Pardavėjas turi teisę įskaičiuoti į bet kokius papildomus mokesčius (įskaitant gautinas sumas už prekių laikymą), prieš tai įtraukdamas juos į pardavimo kainą.
§ 3 Pirkėjas yra įpareigotas tinkamai elgtis su prekėmis ir negali apkrauti prekių jokiomis teisėmis tretiesiems asmenims, visų pirma, jis negali įkeisti prekių arba neperduoti jų tretiesiems asmenims (nemokamai ir už atlygį), be Pardavėjo sutikimo.

MENAS. 6 KAINOS IR MOKĖJIMO TAISYKLĖS
§ 1. Prekės parduodamos pagal kainas, galiojusias užsakymo patvirtinimo dieną ir įtrauktas į Pardavėjo kainoraštį.
§ 2 Pasiūlyme nurodytos kainos ir jo priėmimas galioja tik tam tikram užsakymui įvykdyti, nebent šalys raštu susitaria kitaip. Vieno užsakymo įvykdymas pagal konkrečias kainas neįpareigoja Pardavėjo išlaikyti šių kainų kitam užsakymui.
§ 3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainoraštyje nurodytas kainas ir neatsako už tai, kad Pirkėjas iš anksto nepranešė apie pakeitimą. Tokiu atveju Pirkėjas bus informuotas apie užsakymo priėmimą ir esamą užsakytų prekių kainą (vadinamasis priešpriešinis pasiūlymas, reikalaujantis Pirkėjo sutikimo). Tokiu atveju sutartis bus sudaryta taip, kaip nurodyta str. 2 BSĮ 5 §.
§ 4 Mokėjimo forma yra banko pervedimas į Pardavėjo sąskaitą prieš išleidžiant prekes iš sandėlio (išankstinis apmokėjimas). Banko operacijų išlaidas padengia tik Pirkėjas.
§ 5. Šalys gali susitarti dėl kitų apmokėjimo sąlygų ir nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje, dokumentuojančioje prekių pardavimą.
§ 6 Kainos mokėjimo momentas yra lėšų sumokėjimas į Pardavėjo banko sąskaitą.
§ 7. Jei vėluojama sumokėti visą kainą arba jos dalį, Pardavėjas turi teisę reikalauti įstatymų nustatytų palūkanų už vėlavimą ir sustabdyti užsakytų prekių pristatymą, kol bus sumokėta visa kaina, įskaitant visas reikiamas įstatymines palūkanas. už vėlavimą, apskaičiuotą už vėlavimo atsiskaityti laikotarpį.
§ 8. Atsiradus neatitikimui tarp užsakytų ir pristatytų prekių bei PVM sąskaitos faktūros, dokumentuojančios pardavimą, turinio, Pardavėjas išrašo ir pateikia Pirkėjui koreguojančią sąskaitą faktūrą. Jei sąskaita faktūra turi būti pataisyta Pirkėjo prašymu, prašyme turėtų būti informacija apie nustatytus neatitikimus ir abejotinos PVM sąskaitos faktūros numeris.

MENAS. 7. GARANTIJA
Pardavėjas pagal garantiją atsako už parduodamo produkto fizinius ir teisinius trūkumus, tačiau ši atsakomybė ribojama taip: Pranešimas apie defektą gali būti pateiktas raštu, nurodant PVM sąskaitos faktūros, patvirtinančios prekės pardavimą, numerį, per 8 dienas nuo defekto aptikimo, kai prarandama teisė su garantija. Garantinis laikotarpis yra 30 dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos.

  1. Pardavėjas per 14 dienų nuo teisingo skundo gavimo, t.y. rašytinis pranešimas, kuriame nurodytas PVM sąskaitos faktūros numeris, patvirtinantis prekės pardavimą, informuos Pirkėją apie pretenzijos išsprendimo būdą.
  2. Pirkėjas gali pareikalauti arba pakeisti prekę be defektų turinčia preke, arba pašalinti defektą.
  3. Pardavėjas gali atsisakyti tenkinti Pirkėjo prašymą, jei neįmanoma sugedusios prekės suderinti su sutartimi Pirkėjo pasirinktu būdu arba pardavėjui prireiks per didelių išlaidų, palyginti su antruoju galimu defektinės prekės pristatymo būdu atitiktį sutarčiai. Pardavėjas gali atsisakyti pakeisti prekę be defektų turinčia preke arba pašalinti trūkumą, taip pat kai šios pareigos kompensavimo išlaidos viršija parduotos prekės kainą.
  4. Punkte nurodytu atveju d) aukščiau, Pirkėjas gali pateikti deklaraciją dėl kainos sumažinimo arba sutarties atsisakymo.
  5. Prekių grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas, neviršydamas grąžinimo išlaidų sumos, kuri būtų padengta per subjektą ir Pardavėjo anksčiau nurodytu būdu.
  6. Jei Pardavėjas taip nusprendžia, užuot grąžinęs prekes, Pirkėjas privalo jas sunaikinti arba pašalinti kaip atliekas Pardavėjo sąskaita toliau nurodytomis sąlygomis. Prekes kaip atliekas sunaikins arba pašalins subjektas, kuris utilizuoja arba surenka produktus kaip atliekas, anksčiau nustatė Pardavėjas, ir už kainą, kurią anksčiau nustatė Pardavėjas. Pardavėjas padengia išlaidas, susijusias su prekių sunaikinimu ar pašalinimu kaip atliekos, neviršijant aukščiau nurodytos sumos.

MENAS. 8. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
§ 1 Pardavėjas neatsako už spausdinimo klaidas komercinėje medžiagoje, ypač brošiūrose, kataloguose ir reklaminiuose lankstinukuose.
§ 2. Komercinėje medžiagoje pateiktos iliustracijos ir nuotraukos yra skirtos tik bendram prekių pristatymui ir negarantuoja, kad bus gautas identiškas produktas.
§ 3. Pardavėjas nėra atsakingas už autorių teisių, patentų ar registruotų pramoninių dizainų, susijusių su Pardavėjo pasiūlymu, buvimą tolesnio produktų perpardavimo vietose.
§ 4. Pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar neprofesionalaus produktų naudojimo, taip pat dėl netinkamo Pirkėjo ar trečiųjų šalių įrengimo, įprasto nusidėvėjimo, netinkamo ar neatsargaus naudojimo.
§ 5. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių funkcinius trūkumus, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas netinkamai pasirinko prekes, o prieš pirkdamas jis turėtų atidžiai perskaityti ir patikrinti, ar prekių siūlomos funkcijos atitinka Pardavėjo poreikius.

MENAS. 9. JĖGA MAJEURE
Pardavėjas neatsako už įsipareigojimų pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas atsirado dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Pardavėjo, nepaisant tinkamo kruopštumo (force majeure) .

MENAS. 10. BENDRŲJŲ PARDAVIMO SĄLYGŲ IR GARANTIJOS KEITIMAS
PAKERY.PL pasilieka teisę keisti bet kurį aukščiau nurodytų Bendrųjų pardavimo sąlygų punktą. Jei susidaro tokia situacija, pakeistos sąlygos ir nuostatos taikomos visiems naujiems užsakymams, pateiktiems po pakeitimo datos, taip pat papildomiems užsakymams ankstesniems užsakymams ar užsakymams, susijusiems su ankstesniu pardavimu.

MENAS. 11. PREKYBOS PASLAPTIS
Visa informacija apie PAKERY.PL veiklą, kuri nėra viešai žinoma, taip pat Užsakymo turinys ir šalių susitarimai, susiję su jų tarpusavio komerciniu bendradarbiavimu, yra konfidencialūs ir sudaro komercinę paslaptį. Šalys susitaria, kad neatskleis konfidencialios informacijos trečiosioms šalims ir nenaudos jos kitiems tikslams nei įsipareigojimams pagal šias sąlygas ir sutartis dėl prekių pardavimo vykdyti.
Pirkėjas imsis visų būtinų veiksmų, kad būtų išvengta konfidencialios informacijos atskleidimo, taip pat ir tretiesiems asmenims, kuriems padedamas užsakymas.
Jei Pirkėjas pagal privalomas įstatymo nuostatas privalo atskleisti bet kokią informaciją apie PAKERY.PL veiklą, jis apie tai informuos PAKERY.PL ir bendradarbiaus su juo, kad pašalintų arba sumažintų neigiamą tokios informacijos atskleidimo poveikį. Ši prievolė yra privaloma neribotą laiką. Be raštiško PAKERY.PL sutikimo, nesirgdamas dėl niekinių, Pirkėjas jokiais tikslais nenaudoja PAKERY.PL pavadinimo, prekės ženklų ar komercinių pavadinimų arba nenurodo ekonominių santykių su PAKERY.PL.

MENAS. 12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
§ 1. Jei kuri nors Bendrųjų sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama dėl bet kokios priežasties, likusios nuostatos bus visiškai privalomos ir veiksmingos, tarsi Bendrosios sąlygos būtų taikomos be tokios negaliojančios, neteisėtos ar neįgyvendinamos nuostatos.
§ 2. Pardavėjo padaryti Bendrųjų sąlygų pakeitimai turi teisinių pasekmių sutartims, sudarytoms nuo pakeitimų paskelbimo svetainėje. www.pakery.pl . Tokie pakeitimai taikomi sutartims, sudarytoms remiantis pasiūlymais, pateiktais nuo naujų Bendrųjų sąlygų paskelbimo dienos.
§ 3. Neaptartiems klausimams taikomos Lenkijos teisės nuostatos, ypač Civilinis kodeksas. Bet kokiems šalių ginčams taikoma Lenkijos teisė.
§ 4. Kilus ginčui tarp šalių, Pirkėjas ir Pardavėjas įsipareigoja jį išspręsti taikiai. Kilus nesutarimams, bet kokius ginčus sprendžia Lenkijos teismas, turintis materialinę ir vietinę jurisdikciją Pardavėjo būstinei.
§ 5. Šalys įsipareigoja viena kitai pranešti apie bet kokį adreso pasikeitimą. Jei nepranešama apie adreso pasikeitimą, užsakyme nurodytu adresu pristatyta korespondencija laikoma įteikta ir sukelia visus jame nurodytus teisinius padarinius.

BDAR INFORMACINĖ PAREIGA
1. Verslininko duomenų, pateiktų registruojantis didmeninėje B2B platformoje (dar vadinama B2B platforma), administratorius yra PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adresas: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP numeris: 774-276-56-70 REGON numeris: 147318930.
2. Asmens duomenys tvarkomi vykdant užduotis, kylančias iš pardavimo sutarčių.
3. Asmens duomenų gavėjas yra įgalioti PAKERY.PL darbuotojai ir logistikos kompanijos, bendradarbiaujančios su PAKERY.PL įgyvendinant pristatymus.
4. PAKERY.PL nenumato duomenų naudojimo kitais tikslais, išskyrus pardavimo sutarčių įgyvendinimą (t. Y. Užsakymo įvykdymo, sąskaitų faktūrų išrašymo ir užsakymų apmokėjimo proceso).