OPĆI POSLOVNI UVJETI
PAKET.PL Łukasz Jóźwiak

Umjetnost. 1 OPĆE ODREDBE


§ 1. Ovi Opći uvjeti (OUP) uspostavljeni su na temelju čl. 384 i slijedeći akti Građanskog zakonika te definiraju pravila za sklapanje i provedbu ugovora o prodaji robe koje je zaključio Łukasz Jóźwiak koji vodi posao pod imenom PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adresa: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP broj: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (Prodavatelj) s izvođačima (Kupac) koji sklapaju ove ugovore samo u svrhe izravno povezane s njihovom poslovnom djelatnošću.
§ 2. Roba se ne prodaje fizičkim osobama – potrošačima u smislu Građanskog zakonika, pa se Opći uvjeti ne primjenjuju na potrošače.
§ 3. Opći uvjeti poslovanja dostupni su na web stranici www.pakery.pl a na zahtjev Kupca mogu se poslati na njegovu adresu u elektroničkom obliku.
§ 4. Postavljanjem narudžbe od strane Kupca, Kupac prihvaća i prihvaća ove Opće uvjete poslovanja bez rezerve.

Umjetnost. 2. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
§ 1. Bilo koji komercijalni podaci oglašivačke i marketinške prirode, bez obzira na njihov oblik, uključujući cjenike, ne predstavljaju ponudu u smislu građanskog zakonika
§ 2. Ugovor se sklapa podnošenjem i prihvaćanjem ponude (također nakon mogućeg dogovora).
§ 3. Sklapanje ugovora zahtijeva od Kupca da svaki put prodavatelju podnese narudžbu putem telefona, faksa, pismeno ili putem e-pošte s naznakom cijene, vrste i količine naručene robe, kao i podataka (ime i prezime, položaj) osobe koja naručuje u ime Kupca i samog Kupca (uključujući porezni identifikacijski broj). Ako pravo predstavnika kupca ne proizlazi iz podataka dostupnih u nacionalnom sudskom registru ili središnjem registru i podacima o gospodarskim aktivnostima, narudžbi se mora priložiti kopija dokumenta kojim se kupcu daje ovlaštenje zastupati kupca.
§ 4. Ugovor se sklapa nakon potvrde narudžbe od strane Prodavatelja. Narudžba se tretira kao ponuda, a njena potvrda kao prihvaćanje ponude.
§ 5. U slučaju iz čl. 6 § 3, zaključivanje ugovora događa se nakon što Kupac potvrdi narudžbu nakon što dobije podatke od Prodavatelja o prihvaćanju narudžbe koja sadrži trenutnu cijenu naručene robe.
§ 6. Prodavatelj ne distribuira uz sudjelovanje izravnih ili neizravnih agenata.
§ 7. Potvrda zaključenja ugovora je račun za PDV, podnošenjem ponude Kupac pristaje primati račune za PDV u elektroničkom obliku.

UMJETNOST. 3. NARUČITE DATUME ZAVRŠENJA
§ 1. Vrijeme isporuke je samo okvirno i ne stvara nikakve obveze od strane Prodavatelja, osim ako se Stranke pregovorima ne dogovore drugačije.
§ 2. Razdoblje ispunjenja narudžbe počinje na datum naveden u potvrdi narudžbe.
§ 3. Uvjeti isporuke i / ili izvršenja narudžbe, kao i drugi uvjeti prodaje mogu se promijeniti, također nakon što Kupac naruči robu, osobito kao posljedica više sile i drugih okolnosti na koje Prodavatelj ne može utjecati, i kao rezultat promjena tržišne situacije i trenutnih komercijalnih uvjeta povezanih, između ostalog, s odnosima Prodavatelja s subjektima koji surađuju u izvršavanju ugovora od strane Prodavatelja. Kupac će biti odmah obaviješten o promjeni datuma isporuke i / ili izvršenja narudžbe te ostalim uvjetima prodaje.


UMJETNOST. 4. DOSTAVA, PRIMAK ROBE

§ 1. U narudžbi Kupac navodi način isporuke robe.
§ 2. Roba se može otpustiti u prostorijama Prodavatelja ili na drugo mjesto koje je Prodavatelj naznačio, ili se može isporučiti kurirskom službom.
§ 3. Troškove dostave snosi Kupac.
§ 4. Pretpostavlja se da se roba pušta nakon predaje Kupcu ili kurirskoj tvrtki.
§ 5. Kupac je dužan preuzeti naručenu robu. Nenaplata robe ne oslobađa Kupca obveze plaćanja cijele cijene. Nakon isteka roka za preuzimanje robe, Prodavatelj ima pravo naplatiti Kupcu naknadu za njezino skladištenje u iznosu od 1/24 cijene robe bez zahtjeva za svaki puni mjesec skladištenja. Ako trošak skladištenja dostigne cijenu robe, Prodavatelj ima pravo ponovno prodati robu (ostvarivanjem ovog prava Kupac se oslobađa obveze plaćanja skladišta, ali ga ne oslobađa obveze plaćanja prodajne cijene ).
§ 6. Po primitku paketa, Kupac je dužan u prisutnosti kurira pažljivo provjeriti stanje vanjske ambalaže. Ako Kupac otkrije vanjsku štetu na pošiljci, Kupac bi trebao sastaviti izvještaj o šteti u nazočnosti kurira, uključujući opis i fotografije pošiljke. Od dva istovjetna primjerka potpisana od kurira, jedan treba poslati Prodavatelju, a drugi ostaje kod Kupca. U tom slučaju roba se vraća Prodavatelju radi pokretanja postupka reklamacije kod kurirske službe.

UMJETNOST. 5. PROLAZENJE RIZIKA I OGRANIČENJE VLASNIŠTVA
§ 1. Rizik od gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca nakon predaje kupcu ili kurirskoj tvrtki.
§ 2. Roba ostaje u vlasništvu Prodavatelja do potpunog plaćanja cijene proizašle iz prodajnog računa koji je Prodavatelj izdao za robu (čl. 589. Građanskog zakonika). Bilo koja plaćanja koja je izvršio Kupac, Prodavatelj ima pravo prvo računati u sve nepredviđene troškove (uključujući potraživanja za skladištenje robe), prije nego što ih uključi u prodajnu cijenu.
§ 3 Kupac je dužan pravilno rukovati robom i ne smije opterećivati robu nikakvim pravima prema trećim stranama, a posebno ne smije davati robu u zalog niti je prenositi trećim stranama (besplatno i uz naknadu), bez pristanka Prodavatelja.

UMJETNOST. 6 PRAVILA CIJENE I PLAĆANJA
§ 1. Prodaja robe odvija se prema cijenama na snazi na dan potvrde narudžbe i uključenim u cjenik Prodavatelja.
§ 2 Cijene obuhvaćene ponudom i njezino prihvaćanje vrijede samo za izvršenje određene narudžbe, osim ako se stranke u pisanom obliku drugačije dogovore. Ispunjenje jedne narudžbe na temelju određenih cijena ne obvezuje Prodavatelja da održava te cijene za sljedeću narudžbu.
§ 3. Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena navedenih u cjeniku i nije odgovoran za propust kupca unaprijed obavijestiti o promjeni. U tom slučaju, Kupac će biti obaviješten o prihvaćanju narudžbe i trenutnoj cijeni naručene robe (tzv. Kontra-ponuda koja zahtijeva prihvaćanje od strane Kupca). U tom slučaju ugovor će biti sklopljen na način naveden u čl. 2. st. 5. OUP -a.
§ 4 Oblik plaćanja je bankovni prijenos na račun Prodavatelja prije puštanja robe iz skladišta (plaćanje unaprijed). Troškove bankovnih transakcija snosi isključivo Kupac.
§ 5. Stranke se mogu dogovoriti o drugim uvjetima plaćanja koji su navedeni u fakturi s PDV -om koja dokumentira prodaju robe.
§ 6 Trenutak plaćanja cijene je novac uplaćen na bankovni račun Prodavatelja.
§ 7. U slučaju kašnjenja u plaćanju cijele ili dijela cijene, Prodavatelj ima pravo naplatiti zakonske kamate za kašnjenje i obustaviti isporuku naručene robe dok se ne plati cijela cijena, plus sve pripadajuće zakonske kamate za kašnjenje, obračunato za razdoblje kašnjenja u plaćanju.
§ 8. U slučaju neslaganja između naručene i isporučene robe i sadržaja računa PDV -a koji dokumentira prodaju, Prodavatelj će izdati i dostaviti Kupcu ispravan račun. Ako se ispravak računa vrši na zahtjev Kupca, zahtjev bi trebao sadržavati podatke o utvrđenim odstupanjima i broju upitne fakture s PDV -om.

UMJETNOST. 7. JAMSTVO
Prodavatelj snosi jamstvo za fizičke i pravne nedostatke prodanog proizvoda, međutim ta je odgovornost ograničena na sljedeći način: Obavijest o nedostatku može se podnijeti u pisanom obliku, s brojem fakture s PDV -om koja dokumentira prodaju proizvoda, u roku od 8 dana od otkrivanja nedostatka, pod bolom gubitka prava s jamstvom. Jamstveni rok je 30 dana od datuma predaje artikla Kupcu.

  1. Prodavatelj u roku od 14 dana od primitka ispravne reklamacije, tj. pisana obavijest koja sadrži broj fakture s PDV -om koja dokumentira prodaju proizvoda obavijestit će Kupca o načinu podmirenja potraživanja.
  2. Kupac može zatražiti zamjenu proizvoda s proizvodom bez grešaka ili uklanjanje nedostatka.
  3. Prodavatelj može odbiti udovoljiti zahtjevu Kupca ako je nemoguće dovesti neispravnu stvar u skladu s ugovorom na način koji je odabrao Kupac ili bi za Prodavatelja bili potrebni preveliki troškovi u odnosu na drugu moguću metodu dovođenja neispravne stvari u sukladnost s ugovorom. Prodavatelj može odbiti zamijeniti proizvod proizvodom bez grešaka ili ukloniti nedostatak i kada troškovi nadoknade ove obveze premašuju cijenu prodanog artikla.
  4. U slučaju iz točke d) gore navedeno, Kupac može podnijeti izjavu o smanjenju cijene ili odustajanju od ugovora.
  5. Troškove povrata robe snosi Prodavatelj do iznosa troškova povrata koji bi se izvršili preko subjekta i na način koji je Prodavatelj prethodno naznačio.
  6. Ako Prodavatelj tako odluči umjesto vraćanja robe, Kupac ju je dužan uništiti ili ukloniti kao otpad o trošku Prodavatelja, pod dolje navedenim uvjetima. Uništavanje ili uklanjanje robe kao otpada izvršit će subjekt koji odlaže ili prikuplja proizvode kao otpad, koje je prethodno odredio Prodavatelj, a po cijeni koju je prethodno odredio Prodavatelj. Prodavatelj snosi troškove uništavanja ili uklanjanja robe kao otpada samo u iznosu utvrđenom na gore navedeni način.

UMJETNOST. 8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
§ 1 Prodavatelj nije odgovoran za tiskarske pogreške u komercijalnim materijalima, osobito u brošurama, katalozima i reklamnim letcima.
§ 2. Ilustracije i fotografije uključene u komercijalne materijale služe samo za opću prezentaciju robe i ne jamče primitak identičnog proizvoda.
§ 3. Prodavatelj nije odgovoran za postojanje autorskih prava, patenata ili registriranih industrijskih uzoraka povezanih s prodavačevom ponudom na mjestima daljnje preprodaje proizvoda.
§ 4. Prodavatelj ne odgovara za štete nastale zbog nepravilne ili neprofesionalne uporabe proizvoda, kao i njihove pogrešne ugradnje od strane Kupca ili trećih strana, normalnog trošenja, nepravilne ili nemarne uporabe.
§ 5. Prodavatelj nije odgovoran za funkcionalne nedostatke robe koji su posljedica pogrešnog odabira proizvoda od strane Kupca, koji bi trebao pažljivo pročitati i provjeriti zadovoljavaju li funkcionalnosti robe potrebe Prodavatelja prije kupnje.

UMJETNOST. 9. VIŠA SILA
Prodavatelj neće biti odgovoran za neizvršenje ili nepropisno izvršavanje obveza prema ugovoru o prodaji robe, ako su neispunjenje ili nepravilno izvršavanje obveza uzrokovane okolnostima na koje Prodavatelj ne može utjecati, unatoč dužnoj pažnji (viša sila) .

UMJETNOST. 10. PROMJENA OPĆIH UVJETA PRODAJE I JAMSTVA
PAKERY.PL zadržava pravo izmjene bilo koje točke gore navedenih Općih uvjeta prodaje. Ako dođe do takve situacije, izmijenjeni Uvjeti i odredbe primjenjivat će se na sve nove Narudžbe postavljene nakon datuma izmjene, kao i na Dodatne naloge na prethodne Narudžbe ili Naloge koji se odnose na prethodnu prodaju.

UMJETNOST. 11. TRGOVAČKA TAJNA
Svi podaci o aktivnostima PAKERY.PL -a, koji nisu javno poznati, kao i sadržaj Naloga i dogovori stranaka u vezi njihove međusobne poslovne suradnje, povjerljivi su i predstavljaju poslovnu tajnu. Stranke su suglasne da neće otkriti povjerljive podatke trećim stranama niti ih koristiti u druge svrhe osim za izvršavanje obveza prema ovim Uvjetima i ugovorima za prodaju robe.
Kupac će poduzeti sve potrebne korake kako bi spriječio otkrivanje povjerljivih podataka, uključujući i treće strane uz pomoć kojih se izvršava Narudžba.
Ako je Kupac prema obveznim odredbama zakona obvezan otkriti bilo koje podatke u vezi s aktivnostima PAKERY.PL, obavijestit će PAKERY.PL o tome i surađivat će s njim kako bi se uklonili ili umanjili negativni učinci objavljivanja takvih informacija. Ova obveza obvezuje neograničeno dugo. Bez pisanog pristanka PAKERY.PL pod patnjom ništavosti, Kupac neće koristiti naziv, zaštitne znakove ili trgovačke nazive PAKERY.PL, niti se pozivati na ekonomske odnose s PAKERY.PL u bilo koju svrhu.

UMJETNOST. 12. ZAVRŠNE ODREDBE
§ 1. Ako se iz bilo kojeg razloga utvrdi da je bilo koja odredba Općih uvjeta nevažeća, nezakonita ili neprovediva, preostale odredbe bit će u cijelosti obvezujuće i na snazi kao da će se Opći uvjeti primjenjivati bez takve nevažeće, nezakonite ili neprovedive odredbe.
§ 2. Izmjene Općih uvjeta koje je napravio Prodavatelj imati će pravne učinke u odnosu na ugovore zaključene od trenutka objave promjena na web stranici. www.pakery.pl . Takve se izmjene primjenjuju na ugovore zaključene na temelju ponuda dostavljenih od datuma objave novih Općih uvjeta poslovanja.
§ 3. U pitanjima koja nisu obuhvaćena primjenjuju se odredbe poljskog zakona, posebno Građanski zakonik. Na sve sporove između stranaka primjenjivat će se poljski zakon.
§ 4. U slučaju spora između stranaka, Kupac i Prodavatelji se obvezuju da će ga pokušati riješiti sporazumno. U slučaju neslaganja, sve sporove rješavat će poljski sud koji ima materijalnu i lokalnu nadležnost za sjedište Prodavatelja.
§ 5. Stranke se obvezuju međusobno obavijestiti o svakoj promjeni adrese. U nedostatku obavijesti o promjeni adrese, dopisivanje dostavljeno na adresu navedenu u narudžbi smatrat će se isporučenom i uzrokujući sve pravne učinke sadržane u njoj.

OBAVEZA INFORMACIJA GDPR -a
1. Administrator poduzetnikovih podataka navedenih tijekom registracije na B2B veleprodajnoj platformi (također poznatoj kao B2B platforma) je PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adresa: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP broj: 774-276-56-70 REGON broj: 147318930.
2. Osobni se podaci obrađuju u vezi s provedbom zadataka koji proizlaze iz kupoprodajnih ugovora.
3. Primatelj osobnih podataka su ovlašteni zaposlenici tvrtke PAKERY.PL i logističkih tvrtki koji surađuju s tvrtkom PAKERY.PL u provedbi isporuka.
4. PAKERY.PL ne predviđa upotrebu podataka u druge svrhe osim u vezi s provedbom kupoprodajnih ugovora (tj. Postupak ispunjenja narudžbe, fakturiranje i podmirenje narudžbi).