VISPĀRĒJIE BIZNESA NOSACĪJUMI
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Art. 1 VISPĀRĪGI NOTEIKUMI


1.§. Šie Vispārīgie noteikumi (GTC) ir izveidoti, pamatojoties uz Art. 384 un turpmākos Civilkodeksa aktus un definē noteikumus par preču pārdošanas līgumu slēgšanu un īstenošanu, ko noslēdzis Łukasz Jóźwiak, kas veic uzņēmējdarbību ar nosaukumu PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adrese: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP numurs: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (Pārdevējs) ar darbuzņēmējiem (Pircējs), kuri slēdz šos līgumus tikai ar uzņēmējdarbību tieši saistītā nolūkā.
2.§. Preces netiek pārdotas fiziskām personām – patērētājiem Civillikuma izpratnē, tādēļ VPD uz patērētājiem neattiecas.
3.§. GTC ir pieejami vietnē www.pakery.pl un pēc Pircēja pieprasījuma tos var nosūtīt uz viņa adresi elektroniskā veidā.
4.§. Veicot Pircēja pasūtījumu, Pircējs bez ierunām pieņem un pieņem šos Vispārīgos noteikumus.

Art. 2. LĪGUMA SECINĀJUMS
1.§. Jebkura reklāmas un mārketinga komerciāla informācija neatkarīgi no tās formas, ieskaitot cenrāžus, nav piedāvājums Civilkodeksa izpratnē
2.§. Līgums tiek noslēgts, iesniedzot un pieņemot piedāvājumu (arī pēc tā iespējamās vienošanās).
3.§. Līguma noslēgšanai Pircējam katru reizi jāiesniedz Pārdevējam pasūtījums pa tālruni, faksu, rakstiski vai pa e-pastu, norādot pasūtīto preču cenu, veidu un daudzumu, kā arī datus (vārds un uzvārds, personas), kas veic pasūtījumu Pircēja vārdā, un pats Pircējs (ieskaitot nodokļu identifikācijas numuru). Ja Pircēja pārstāvja tiesības neizriet no Valsts tiesu reģistrā vai Centrālajā reģistrā pieejamiem datiem un informācijas par saimniecisko darbību, pasūtījumam jāpievieno dokumenta kopija, kas Pircējam dod tiesības pārstāvēt Pircēju.
4.§. Līgums tiek noslēgts pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu. Pasūtījums tiek uzskatīts par piedāvājumu, un tā apstiprinājums tiek uzskatīts par piedāvājuma pieņemšanu.
5.§. Pantā minētajā gadījumā. 6.§, līguma noslēgšana notiek pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis pasūtījumu pēc tam, kad ir saņēmis Pārdevēja informāciju par pasūtījuma pieņemšanu, kurā ir norādīta pasūtīto preču pašreizējā cena.
6.§. Pārdevējs neveic izplatīšanu, piedaloties tiešiem vai netiešiem aģentiem.
7.§. Līguma noslēgšanas apstiprinājums ir PVN rēķins, iesniedzot piedāvājumu, Pircējs piekrīt saņemt PVN rēķinus elektroniskā veidā.

MĀKSLA. 3. PASŪTĪT Pabeigšanas datumus
1.§. Piegādes laiks ir tikai orientējošs un nerada nekādas saistības no Pārdevēja puses, ja vien Puses sarunu ceļā nevienojas citādi.
2.§. Pasūtījuma izpildes periods sākas datumā, kas norādīts pasūtījuma apstiprinājumā.
3.§. Pasūtījuma piegādes un / vai izpildes noteikumi, kā arī citi pārdošanas noteikumi var mainīties arī pēc tam, kad Pircējs ir pasūtījis preces, jo īpaši nepārvaramas varas un citu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt, un tirgus situācijas un pašreizējo komerciālo apstākļu izmaiņu rezultātā, kas cita starpā ir saistītas ar Pārdevēja attiecībām ar struktūrām, kas sadarbojas, pildot Pārdevēja līgumus. Pircējs tiks nekavējoties informēts par izmaiņām piegādes datumā un / vai pasūtījuma izpildē un citos pārdošanas noteikumos.


MĀKSLA. 4. PREČU PIEGĀDE, SAŅEMŠANA

1.§. Pasūtījumā Pircējs precizē preces piegādes veidu.
2.§. Preces var izlaist vai nu Pārdevēja telpās, vai citā Pārdevēja norādītā vietā, vai arī piegādāt ar kurjeru.
3.§. Piegādes izmaksas sedz Pircējs.
4.§. Tiek pieņemts, ka preces tiek izlaistas, nododot tās Pircējam vai kurjerpasta uzņēmumam.
5.§. Pircējam ir pienākums paņemt pasūtīto preci. Preču nesavākšana neatbrīvo Pircēju no pienākuma samaksāt visu cenu. Pēc preču savākšanas termiņa beigām Pārdevējam ir tiesības no Pircēja iekasēt maksu par tās uzglabāšanu 1/24 apmērā no nepieprasītās preces cenas par katru pilnu uzglabāšanas mēnesi. Ja uzglabāšanas izmaksas sasniedz preču cenu, Pārdevējam ir tiesības pārdot preces vēlreiz (šo tiesību izmantošana atbrīvo Pircēju no pienākuma samaksāt par uzglabāšanu, bet neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt pārdošanas cenu ).
6.§. Saņemot paku, Pircējam ir pienākums kurjera klātbūtnē rūpīgi pārbaudīt ārējā iepakojuma stāvokli. Ja Pircējs konstatē sūtījumam ārējus bojājumus, Pircējam kurjera klātbūtnē jāsagatavo ziņojums par bojājumiem, iekļaujot sūtījuma aprakstu un fotogrāfijas. No diviem identiskiem kurjera parakstītiem eksemplāriem viens jānosūta Pārdevējam, otrs paliek pie Pircēja. Šajā gadījumā preces tiek atdotas Pārdevējam, lai uzsāktu sūdzību procedūru ar kurjerpastu.

MĀKSLA. 5. RISKA PĀRŅEMŠANA UN ĪPAŠUMA IEROBEŽOŠANA
1.§. Preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet Pircējam, nododot to Pircējam vai kurjerpasta uzņēmumam.
2.§. Preces paliek Pārdevēja īpašumā līdz pilnīgai cenas samaksai, kas izriet no Pārdevēja izrakstītā pārdošanas rēķina par precēm (Civilkodeksa 589. pants). Jebkurus maksājumus, ko veic Pircējs, Pārdevējam ir tiesības vispirms ieskaitīt jebkādos papildu izdevumos (ieskaitot debitoru parādus par preču uzglabāšanu), pirms tie tiek iekļauti pārdošanas cenā.
3.§ Pircējam ir pienākums pareizi rīkoties ar precēm un nedrīkst apgrūtināt preces ar jebkādām tiesībām trešajām personām, jo īpaši viņš nedrīkst ieķīlāt preces vai nodot tās trešajām personām (gan bez maksas, gan par maksu), bez Pārdevēja piekrišanas.

MĀKSLA. 6 CENU UN MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI
§ 1. Preču pārdošana notiek saskaņā ar cenām, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprināšanas dienā un iekļautas Pārdevēja cenrādī.
2.§. Cenas, uz kurām attiecas piedāvājums un tā pieņemšana, ir spēkā tikai konkrēta pasūtījuma izpildei, ja vien puses rakstiski nevienojas citādi. Viena pasūtījuma izpilde, pamatojoties uz konkrētām cenām, neuzliek Pārdevējam pienākumu saglabāt šīs cenas nākamajam pasūtījumam.
3.§. Pārdevējs patur tiesības mainīt cenrādī norādītās cenas un nav atbildīgs par to, ka Pircējs nav iepriekš informēts par izmaiņām. Šajā gadījumā Pircējs tiks informēts par pasūtījuma pieņemšanu un pasūtīto preču pašreizējo cenu (tā sauktais pretpiedāvājums, kas prasa Pircēja piekrišanu). Šajā gadījumā līgums tiks slēgts tādā veidā, kā norādīts 6. pantā. 2 5.§.
4.§ Maksājuma veids ir bankas pārskaitījums uz Pārdevēja kontu pirms preču izlaišanas no noliktavas (priekšapmaksa). Bankas darījumu izmaksas sedz tikai Pircējs.
5.§. Puses var vienoties par citiem maksāšanas noteikumiem un norādīt PVN rēķinā, kas dokumentē preču pārdošanu.
6.§. Cenas samaksas brīdis ir naudas līdzekļu iemaksa Pārdevēja bankas kontā.
7.§. Ja tiek kavēta visas cenas vai tās daļas samaksa, Pārdevējam ir tiesības iekasēt likumā noteiktos procentus par kavēšanos un apturēt pasūtīto preču piegādi, līdz tiek samaksāta visa cena, kā arī visi likumīgie procenti par kavējumu, kas aprēķināts par maksājumu kavējuma laiku.
8.§. Ja rodas pretrunas starp pasūtītajām un piegādātajām precēm un PVN rēķina saturu, kas dokumentē pārdošanu, Pārdevējs izsniedz un iesniedz Pircējam koriģējošu rēķinu. Ja rēķina labošana jāveic pēc Pircēja pieprasījuma, pieprasījumā jāiekļauj informācija par konstatētajām neatbilstībām un apšaubāmā PVN rēķina numurs.

MĀKSLA. 7. GARANTIJA
Pārdevējs saskaņā ar garantiju ir atbildīgs par pārdotā produkta fiziskiem un juridiskiem defektiem, tomēr šī atbildība ir ierobežota šādi: Paziņojumu par defektu var iesniegt rakstiski, norādot PVN rēķina numuru, kas dokumentē preces pārdošanu, 8 dienu laikā pēc defekta atklāšanas, zaudējot tiesības ar garantiju. Garantijas laiks ir 30 dienas no preces piegādes Pircējam.

  1. Pārdevējs 14 dienu laikā pēc pareizās sūdzības saņemšanas, t.i. rakstisks paziņojums ar PVN rēķina numuru, kas dokumentē preces pārdošanu, informēs Pircēju par pretenzijas nokārtošanas veidu.
  2. Pircējs var pieprasīt vai nu preces aizstāšanu ar preci bez defektiem, vai defekta novēršanu.
  3. Pārdevējs var atteikties apmierināt Pircēja pieprasījumu, ja nav iespējams defektīvo preci saskaņot ar līgumu tādā veidā, kādu izvēlējies Pircējs, vai tas prasītu Pārdevējam pārmērīgas izmaksas salīdzinājumā ar otro iespējamo veidu, kā ievest bojāto preci atbilstību līgumam. Pārdevējs var atteikties aizstāt preci ar preci bez defektiem vai novērst defektu arī tad, ja šī pienākuma kompensācijas izmaksas pārsniedz pārdotās preces cenu.
  4. Punktā minētajā gadījumā d) iepriekš, Pircējs var iesniegt deklarāciju par cenu samazinājumu vai atteikšanos no līguma.
  5. Preču atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs līdz atdošanas izmaksu summai, kas tiktu segta ar uzņēmuma starpniecību un Pārdevēja iepriekš norādītajā veidā.
  6. Ja Pārdevējs tā nolemj, nevis atdod preces, Pircējam ir pienākums to iznīcināt vai izvest kā atkritumus uz Pārdevēja rēķina, ievērojot tālāk norādītos nosacījumus. Preču iznīcināšanu vai izvešanu kā atkritumus veiks vienība, kas iznīcina vai savāc produktus kā atkritumus, iepriekš noteikusi Pārdevējs, un par cenu, ko iepriekš noteicis Pārdevējs. Pārdevējs sedz izmaksas par preču iznīcināšanu vai izvešanu kā atkritumus tikai tādā apjomā, kā noteikts iepriekš.

MĀKSLA. 8. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
1.§ Pārdevējs nav atbildīgs par drukas kļūdām komerciālos materiālos, jo īpaši brošūrās, katalogos un reklāmas bukletos.
2.§. Komerciālajos materiālos iekļautās ilustrācijas un fotogrāfijas ir paredzētas tikai vispārīgai preču noformēšanai un negarantē identiska produkta saņemšanu.
3.§. Pārdevējs nav atbildīgs par autortiesību, patentu vai reģistrētu rūpniecisku dizainu esamību saistībā ar Pārdevēja piedāvājumu produktu tālākas tālākpārdošanas vietās.
4.§. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, nepareizi vai neprofesionāli izmantojot preces, kā arī nepareizi uzstādot Pircēju vai trešās personas, normāli nolietojoties, nepareizi vai neuzmanīgi lietojot.
5.§. Pārdevējs nav atbildīgs par preču funkcionālajiem trūkumiem, kas radušies Pircēja nepareizas preču izvēles dēļ, kuram pirms pirkuma veikšanas rūpīgi jāizlasa un jāpārbauda, vai preču piedāvātās funkcijas atbilst Pārdevēja vajadzībām.

MĀKSLA. 9. SPĒKU MAJEURE
Pārdevējs nav atbildīgs par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi saskaņā ar preču pārdošanas līgumu, ja saistību neizpilde vai nepareiza izpilde ir radusies apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt, neskatoties uz pienācīgu rūpību (nepārvaramas varas apstākļi) .

MĀKSLA. 10. PĀRDOŠANAS UN GARANTIJAS VISPĀRĪGO NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU IZMAIŅA
PAKERY.PL patur tiesības mainīt jebkuru iepriekš minēto Vispārējo pārdošanas noteikumu punktu. Ja rodas šāda situācija, grozītie noteikumi attiecas uz visiem jaunajiem pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu datuma, kā arī uz papildu pasūtījumiem iepriekšējiem pasūtījumiem vai pasūtījumiem, kas saistīti ar iepriekšējo pārdošanu.

MĀKSLA. 11. TIRDZNIECĪBAS SLEPENS
Visa informācija par PAKERY.PL darbību, kas nav publiski zināma, kā arī Rīkojuma saturs un pušu vienošanās, kas saistītas ar viņu savstarpējo komerciālo sadarbību, ir konfidenciāla un veido komercnoslēpumu. Puses vienojas, ka tās neizpaudīs konfidenciālu informāciju trešajām personām un neizmantos to citiem mērķiem, nevis šo Noteikumu un preču pārdošanas līgumu saistību izpildei.
Pircējs veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu konfidenciālas informācijas izpaušanu, tostarp trešajām personām, ar kuru palīdzību Pasūtījums tiek izpildīts.
Ja pircējam saskaņā ar likuma obligātajiem noteikumiem ir pienākums atklāt jebkādu informāciju par PAKERY.PL darbību, viņš par to paziņos PAKERY.PL un sadarbosies ar to, lai novērstu vai samazinātu šādas informācijas izpaušanas negatīvo ietekmi. Šis pienākums ir saistošs uz nenoteiktu laiku. Bez rakstiskas PAKERY.PL piekrišanas anulējot pircēju, pircējs nekādiem mērķiem neizmanto PAKERY.PL nosaukumu, preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumus vai atsaucas uz ekonomiskajām attiecībām ar PAKERY.PL.

MĀKSLA. 12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
1.§. Ja kāds Vispārīgo noteikumu nosacījums kāda iemesla dēļ tiks atzīts par nederīgu, nelikumīgu vai neizpildāmu, pārējie noteikumi būs pilnībā saistoši un efektīvi, it kā Vispārējie noteikumi būtu piemērojami bez šāda spēkā neesoša, nelikumīga vai neizpildāma noteikuma.
2.§. Pārdevēja veiktie grozījumi Vispārīgajos noteikumos rada juridiskas sekas attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti no brīža, kad izmaiņas tiek publicētas vietnē. www.pakery.pl . Šādas izmaiņas attiecas uz līgumiem, kas noslēgti, pamatojoties uz piedāvājumiem, kas iesniegti no jauno Vispārīgo noteikumu publicēšanas dienas.
3.§. Jautājumos, uz kuriem neattiecas, piemēro Polijas tiesību aktus, jo īpaši Civilkodeksu. Polijas likumi attiecas uz visiem strīdiem starp pusēm.
4.§. Strīdu gadījumā starp pusēm Pircējs un Pārdevēji apņemas mēģināt to atrisināt mierizlīgumā. Domstarpību gadījumā visus strīdus izšķir Polijas tiesa, kurai ir materiālā un vietējā jurisdikcija Pārdevēja mītnes vietā.
5.§. Puses apņemas paziņot viena otrai par jebkādām adreses izmaiņām. Ja netiek ziņots par adreses maiņu, korespondence, kas piegādāta uz rīkojumā norādīto adresi, tiek uzskatīta par piegādātu un rada visas tajā ietvertās juridiskās sekas.

VDAR INFORMĀCIJAS PIENĀKUMS
1. Uzņēmēja datu administrators, kas sniegts reģistrācijas laikā B2B vairumtirdzniecības platformā (pazīstama arī kā B2B platforma), ir PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adrese: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP numurs: 774-276-56-70 REGON numurs: 147318930.
2. Personas dati tiek apstrādāti saistībā ar uzdevumu izpildi, kas izriet no pārdošanas līgumiem.
3. Personas datu saņēmējs ir pilnvaroti PAKERY.PL darbinieki un loģistikas uzņēmumi, kas piegādes īstenošanā sadarbojas ar PAKERY.PL.
4. PAKERY.PL neparedz datu izmantošanu citiem mērķiem, kas nav saistīti ar pārdošanas līgumu izpildi (t.i., pasūtījumu izpildes process, rēķinu izrakstīšana un pasūtījumu izpilde).