YLEISET LIIKETOIMINTAEHDOT
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Taide. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET


1 §. Nämä yleiset ehdot (GTC) on laadittu Art. 384 ja seuraavat siviililain säädökset ja määritellä säännöt tavaroiden myyntisopimusten tekemistä ja täytäntöönpanoa varten, jonka Łukasz Jóźwiak on tehnyt nimellä PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, osoite: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP-numero: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (myyjä) urakoitsijoiden (ostaja) kanssa, jotka tekevät nämä sopimukset vain niiden liiketoimintaan suoraan liittyvää tarkoitusta varten.
§ 2. Tavaraa ei myydä luonnollisille henkilöille – siviililain mukaisille kuluttajille, joten GTC ei koske kuluttajia.
§ 3. GTC on saatavilla verkkosivuilla www.pakery.pl ja ostajan pyynnöstä ne voidaan lähettää hänen osoitteeseensa sähköisessä muodossa.
§ 4. Ostaja hyväksyy nämä yleiset käyttöehdot varauksetta tekemällä tilauksen ostajan toimesta.

Taide. 2. SOPIMUKSEN PÄÄTELMÄ
1 §. Kaikki kaupalliset tiedot, jotka ovat luonteeltaan mainontaa ja markkinointia, riippumatta niiden muodosta, mukaan lukien hinnastot, eivät ole siviililaissa tarkoitettua tarjousta
§ 2. Sopimus tehdään lähettämällä ja hyväksymällä tarjous (myös mahdollisen sopimuksen jälkeen).
§ 3. Sopimuksen tekeminen edellyttää, että ostaja tekee joka kerta myyjälle tilauksen puhelimitse, faksilla, kirjallisesti tai sähköpostitse, jossa määritetään tilattujen tavaroiden hinta, tyyppi ja määrä sekä tiedot (nimi ja sukunimi, tilaus) Ostajan puolesta ja Ostaja itse (mukaan lukien verotunniste). Jos ostajan edustajan oikeus ei johdu kansallisesta tuomioistuinrekisteristä tai keskusrekisteristä ja taloudellista toimintaa koskevista tiedoista, tilaukseen on liitettävä kopio ostajan valtuuttamaan ostajaa edustavasta asiakirjasta.
§ 4. Sopimus tehdään, kun myyjä on vahvistanut tilauksen. Tilausta käsitellään tarjouksena ja sen vahvistus hyväksytään.
§ 5. Artiklassa tarkoitetussa tapauksessa 6 § 3, sopimuksen tekeminen tapahtuu ostajan vahvistettua tilauksen saatuaan Myyjän tiedot tilauksen hyväksymisestä, joka sisältää tilatun tavaran nykyisen hinnan.
6 §. Myyjä ei jakele suorien tai epäsuorien edustajien kanssa.
7 §. Vahvistus sopimuksen tekemisestä on arvonlisäverolasku, ostaja sitoutuu vastaanottamaan tarjouksen lähettämällä tarjouksen sähköisessä muodossa.

TAIDE. 3. TILAA TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄT
1 §. Toimitusaika on vain suuntaa antava, eikä se aiheuta myyjälle mitään velvoitteita, elleivät osapuolet sovi neuvotteluissa toisin.
§ 2. Tilauksen toteutusaika alkaa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta päivästä.
§ 3. Toimitusehdot ja / tai toimeksiannon tilaus sekä muut myyntiehdot voivat muuttua myös sen jälkeen, kun ostaja on tehnyt tilauksen tavaroille, erityisesti ylivoimaisen esteen ja muiden myyjän hallitsemattomien olosuhteiden vuoksi, ja markkinatilanteen ja nykyisten kaupallisten olosuhteiden muutosten seurauksena, jotka liittyvät muun muassa Myyjän suhteisiin yhteisöihin, jotka tekevät yhteistyötä Myyjän sopimusten täyttämisessä. Ostajalle ilmoitetaan välittömästi toimituspäivän ja / tai tilauksen toteuttamisen ja muiden myyntiehtojen muutoksista.


TAIDE. 4. TOIMITUS, TAVAROIDEN VASTAANOTTO

1 §. Ostaja määrittelee tilauksessa tavaroiden toimitusmenetelmän.
§ 2. Tavarat voidaan luovuttaa joko Myyjän tiloissa tai muussa Myyjän ilmoittamassa paikassa tai ne voidaan toimittaa kuriirilla.
§ 3. Toimituskulut kattaa ostaja.
§ 4. Oletetaan, että tavarat luovutetaan, kun ne luovutetaan ostajalle tai kuriiriyhtiölle.
§ 5. Ostaja on velvollinen noutamaan tilatut tavarat. Tavaroiden noutamatta jättäminen ei vapauta Ostajaa velvollisuudesta maksaa koko hinta. Tavaroiden noudon määräajan jälkeen myyjällä on oikeus veloittaa ostajalta varastointipalkkiota, joka on 1/24 lunastamattomien tavaroiden hinnasta jokaista täyttä varastointikuukautta kohti. Jos varastointikustannukset saavuttavat tavaroiden hinnan, myyjällä on oikeus myydä tavarat uudelleen (tämän oikeuden käyttäminen vapauttaa ostajan velvollisuudesta maksaa varastointi, mutta ei vapauta häntä velvollisuudesta maksaa myyntihinta ).
6 §. Vastaanotettuaan paketin ostaja on velvollinen tarkistamaan huolellisesti ulkopakkauksen kunnon kuriirin läsnä ollessa. Jos ostaja havaitsee lähetykselle ulkoisia vaurioita, ostajan tulee laatia vahinkoilmoitus kuriirin läsnä ollessa, mukaan lukien kuvaus ja kuvat lähetyksestä. Kuriirin allekirjoittamista kahdesta identtisestä kopiosta yksi lähetetään myyjälle ja toinen ostajalle. Tässä tapauksessa tavarat palautetaan myyjälle valitusmenettelyn aloittamiseksi kuriiriyhtiön kanssa.

TAIDE. 5. RISKIN SIIRTYMINEN JA OMISTUKSEN RAJOITTAMINEN
1 §. Tavaran katoamis- tai vaurioitumisriski siirtyy ostajalle luovuttaessaan sen ostajalle tai kuriiriyhtiölle.
§ 2. Tavarat ovat myyjän omaisuutta, kunnes myyjä on laskenut kaupasta laskutetun hinnan kokonaan tavarasta (siviililain 589 artikla). Kaikki Ostajan suorittamat maksut, Myyjällä on oikeus ottaa huomioon mahdolliset lisäkulut (mukaan lukien saamiset tavaroiden varastoinnista) ennen kuin ne sisällytetään myyntihintaan.
3 § Ostaja on velvollinen käsittelemään tavaroita asianmukaisesti eikä saa rasittaa tavaroita kolmansien osapuolten oikeuksilla, erityisesti hän ei voi pantata tavaroita tai siirtää niitä kolmansille osapuolille (sekä ilmaiseksi että maksua vastaan), ilman myyjän suostumusta.

TAIDE. 6 HINTA- JA MAKSUSÄÄNNÖT
§ 1. Tavaroiden myynti tapahtuu tilausvahvistuspäivänä voimassa olevien ja Myyjän hinnastoon sisältyvien hintojen mukaisesti.
2 § Tarjouksen kattamat hinnat ja sen hyväksyminen ovat voimassa vain tietyn tilauksen toteuttamiseksi, elleivät osapuolet toisin sovi kirjallisesti. Yhden tilauksen toteuttaminen tiettyjen hintojen perusteella ei velvoita Myyjää ylläpitämään näitä hintoja seuraavaa tilausta varten.
§ 3. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa hinnastoon merkittyjä hintoja eikä ole vastuussa siitä, ettei ostajalle ole ilmoitettu muutoksesta etukäteen. Tässä tapauksessa ostajalle ilmoitetaan tilauksen hyväksymisestä ja tilatun tuotteen nykyisestä hinnasta (ns. Vastatarjous, joka vaatii ostajan hyväksynnän). Tässä tapauksessa sopimus tehdään Art. 2 § 5 GTC.
§ 4 Maksutapa on pankkisiirto Myyjän tilille ennen tavaroiden vapauttamista varastosta (ennakkomaksu). Pankkitoimista aiheutuvat kustannukset vastaa yksinomaan ostaja.
§ 5. Osapuolet voivat sopia muista maksuehdoista ja ilmoittaa tavaroiden myyntiä koskevassa ALV -laskussa.
6 § Hinnan maksamisen hetki on varojen maksaminen Myyjän pankkitilille.
§ 7. Jos hinnan tai sen osan maksaminen viivästyy, myyjällä on oikeus periä viivästymisestä lakisääteistä korkoa ja keskeyttää tilattujen tavaroiden toimitus, kunnes koko hinta on maksettu, sekä mahdolliset lakisääteiset korot viivästyksestä laskettuna maksun viivästymisajalta.
§ 8. Jos tilattujen ja toimitettujen tavaroiden ja myyntiä dokumentoivan arvonlisäverolaskun sisällön välillä on ristiriita, myyjä antaa ja toimittaa ostajalle korjaavan laskun. Jos lasku on korjattava ostajan pyynnöstä, pyynnön tulee sisältää tiedot havaituista eroista ja kyseenalaisen alv -laskun numero.

TAIDE. 7. TAKUU
Myyjä on vastuussa takuun nojalla myydyn tuotteen fyysisistä ja oikeudellisista puutteista, mutta tämä vastuu rajoittuu seuraavasti: Vikailmoitus voidaan toimittaa kirjallisesti ja ilmoittaa tuotteen myyntiä dokumentoivan arvonlisäverolaskun numero, 8 päivän kuluessa vian havaitsemisesta, koska hän menettää oikeutensa takuun kanssa. Takuuaika on 30 päivää tuotteen toimittamisesta ostajalle.

  1. Myyjä 14 päivän kuluessa oikean valituksen vastaanottamisesta, ts. kirjallinen ilmoitus, joka sisältää tuotteen myynnin dokumentoivan arvonlisäverolaskun numeron, ilmoittaa ostajalle vaateen ratkaisumenetelmästä.
  2. Ostaja voi vaatia joko tuotteen korvaamista virheettömällä tuotteella tai virheen poistamista.
  3. Myyjä voi kieltäytyä täyttämästä Ostajan pyyntöä, jos viallisen tuotteen saattaminen sopimuksen mukaiseksi on mahdotonta Ostajan valitsemalla tavalla tai se vaatisi Myyjältä kohtuuttomia kustannuksia verrattuna toiseen mahdolliseen tapaan viedä viallinen tuote sopimuksen mukaisuus. Myyjä voi kieltäytyä vaihtamasta tuotetta virheettömään tuotteeseen tai poistamaan virheen myös silloin, kun tämän velvoitteen korvaamisesta aiheutuvat kustannukset ylittävät myydyn tuotteen hinnan.
  4. Edellä kohdassa tarkoitetussa tapauksessa d) edellä ostaja voi antaa ilmoituksen hinnanalennuksesta tai sopimuksen peruuttamisesta.
  5. Myyjä vastaa tavaroiden palautuskustannuksista palautuskustannusten määrään asti, jotka suoritettaisiin yhteisön kautta ja Myyjän aiemmin ilmoittamalla tavalla.
  6. Jos myyjä niin päättää tuotteen palauttamisen sijasta, ostaja on velvollinen tuhoamaan sen tai poistamaan sen jätteenä myyjän kustannuksella alla esitetyin ehdoin. Tavaroiden hävittämisen tai poistamisen jätteenä suorittaa yhteisö, joka hävittää tai kerää tuotteet jätteeksi, myyjän aiemmin määrittämä, ja myyjän aiemmin määrittämällä hinnalla. Myyjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaroiden hävittämisestä tai poistamisesta jätteeksi, vain edellä määritellyn määrän rajoissa.

TAIDE. 8. VASTUUN RAJOITUS
1 § Myyjä ei ole vastuussa kaupallisen materiaalin, erityisesti esitteiden, luetteloiden ja mainoslehtisten, painovirheistä.
§ 2. Kaupalliseen materiaaliin sisältyvät kuvat ja valokuvat ovat vain tavaroiden yleistä esittelyä eivätkä takaa samanlaisen tuotteen vastaanottamista.
§ 3. Myyjä ei ole vastuussa Myyjän tarjoukseen liittyvien tekijänoikeuksien, patenttien tai rekisteröityjen teollisten mallien olemassaolosta tuotteiden jälleenmyyntipaikoissa.
§ 4. Myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteiden epäasianmukaisesta tai epäammattimaisesta käytöstä tai niiden virheellisestä asennuksesta ostajan tai kolmannen osapuolen toimesta, normaalista kulumisesta, virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä.
§ 5. Myyjä ei ole vastuussa tavaroiden toiminnallisista puutteista, jotka johtuvat ostajan virheellisestä tuotteiden valinnasta, ja hänen tulee huolellisesti lukea ja tarkistaa, vastaavatko tavaran tarjoamat toiminnot myyjän tarpeita ennen ostamista.

TAIDE. 9. VOIMA MAJEURE
Myyjä ei ole vastuussa tavaroiden myyntisopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä tai virheellisestä suorittamisesta, jos velvoitteiden laiminlyönti tai virheellinen täyttäminen johtuu myyjästä riippumattomista olosuhteista, huolimatta huolellisuudesta (ylivoimainen este) .

TAIDE. 10. YLEISTEN MYYNTI- JA TAKUUEHDOIDEN MUUTOKSET
PAKERY.PL pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa yllä olevien yleisten myyntiehtojen kohtaa. Jos tällainen tilanne ilmenee, muutettuja käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin uusiin tilauksiin, jotka on tehty muutospäivän jälkeen, sekä täydentäviin tilauksiin aikaisempiin tilauksiin tai aiempaan myyntiin liittyviin tilauksiin.

TAIDE. 11. KAUPPASALAISUUS
Kaikki PAKERY.PL: n toimintaa koskevat tiedot, jotka eivät ole julkisesti tunnettuja, sekä tilauksen sisältö ja osapuolten keskinäiseen kaupalliseen yhteistyöhön liittyvät järjestelyt ovat luottamuksellisia ja muodostavat liikesalaisuuden. Osapuolet sopivat, etteivät ne paljasta luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille tai käytä niitä muihin tarkoituksiin kuin näiden ehtojen ja tavaroiden myyntisopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseen.
Ostaja ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin estääkseen luottamuksellisten tietojen paljastamisen, mukaan lukien kolmannet osapuolet, joiden avulla tilaus toteutetaan.
Jos ostaja on pakottavien lakisääteisten velvoitteiden mukaan velvollinen paljastamaan tietoja PAKERY.PL: n toiminnasta, hän ilmoittaa siitä PAKERY.PL: lle ja tekee yhteistyötä sen kanssa tällaisten tietojen paljastamisen kielteisten vaikutusten poistamiseksi tai minimoimiseksi. Tämä velvoite on sitova toistaiseksi. Ostaja ei saa käyttää PAKERY.PL: n nimeä, tavaramerkkejä tai kauppanimiä tai viitata taloudellisiin suhteisiin PAKERY.PL: n kanssa ilman PAKERY.PL: n kirjallista lupaa mitättömyyden vuoksi.

TAIDE. 12. LOPPUSÄÄNNÖKSET
1 §. Jos jokin yleisten ehtojen määräys todetaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jostain syystä, muut määräykset ovat täysin sitovia ja tehokkaita ikään kuin yleisiä ehtoja sovellettaisiin ilman tällaista pätemätöntä, laitonta tai täytäntöönpanokelvotonta ehtoa.
§ 2. Myyjän tekemillä yleisten ehtojen muutoksilla on oikeusvaikutuksia sopimuksiin, jotka on tehty muutosten verkkosivustolla julkaisemisen jälkeen. www.pakery.pl . Tällaisia muutoksia sovelletaan sopimuksiin, jotka on tehty uusien yleisten ehtojen julkaisupäivästä lähtien tehtyjen tarjousten perusteella.
§ 3. Asioissa, joita ei käsitellä, sovelletaan Puolan lain säännöksiä, erityisesti siviililakia. Osapuolten välisiin riitoihin sovelletaan Puolan lakia.
§ 4. Jos osapuolten välillä on erimielisyyksiä, ostaja ja myyjä sitoutuvat ratkaisemaan sen sovinnollisesti. Erimielisyyksien sattuessa kaikki kiistat ratkaisee Puolan tuomioistuin, jolla on aineellinen ja paikallinen toimivalta Myyjän kotipaikkaan.
§ 5. Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen osoitteenmuutoksista. Jos osoitteenmuutoksesta ei ilmoiteta, tilauksessa ilmoitettuun osoitteeseen toimitettu kirjeenvaihto katsotaan toimitetuksi ja aiheuttaa kaikki siihen sisältyvät oikeusvaikutukset.

GDPR: n TIETOVELVOLLISUUS
1. Yrittäjän B2B-tukkualustalla (joka tunnetaan myös nimellä B2B Platform) rekisteröinnin aikana toimittamien tietojen ylläpitäjä on PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, osoite: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP-numero: 774-276-56-70 REGON-numero: 147318930.
2. Henkilötietoja käsitellään myyntisopimuksista johtuvien tehtävien toteuttamisen yhteydessä.
3. Henkilötietojen vastaanottaja on PAKERY.PL: n ja PAKERY.PL: n kanssa toimitusten toteuttamisessa yhteistyössä toimivien logistiikkayritysten valtuutetut työntekijät.
4. PAKERY.PL ei säädä tietojen käyttöä muihin tarkoituksiin kuin myyntisopimusten toteuttamiseen (eli tilausten täyttämiseen, laskutukseen ja tilausten käsittelyyn).