ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Művészet. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Art. 384. cikkét és a Polgári Törvénykönyv következő törvényeit, valamint meghatározza a PAKERY.PL néven üzleti tevékenységet folytató Łukasz Jóźwiak által megkötött áruk értékesítésére vonatkozó szerződések megkötésének és végrehajtásának szabályait. Łukasz Jóźwiak, cím: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP-szám: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (Eladó) olyan vállalkozókkal (Vevő), akik ezeket a szerződéseket csak az üzleti tevékenységükhöz közvetlenül kapcsolódó célból kötik.
2. §. Az árut nem értékesítik természetes személyeknek – a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztóknak, ezért az ÁSZF nem vonatkozik a fogyasztókra.
3. §. Az ÁSZF elérhető a honlapon www.pakery.pl és a Vevő kérésére elektronikus formában elküldhetők a címére.
4. §. A Vevő általi megrendeléssel a Vevő fenntartások nélkül elfogadja és elfogadja ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.

Művészet. 2. A SZERZŐDÉS KÖVETKEZTETÉSE
1. §. A reklám- és marketing jellegű kereskedelmi információk formájuktól függetlenül, beleértve az árlistákat is, nem minősülnek ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv értelmében
2. §. A szerződés az ajánlat benyújtásával és elfogadásával jön létre (az esetleges megállapodás után is).
3. §. A szerződés megkötése megköveteli, hogy a Vevő minden alkalommal telefonon, faxon, írásban vagy e-mailben nyújtson be megrendelést az Eladónak, amelyben megadja a megrendelt áru árát, típusát és mennyiségét, valamint adatokat (név és vezetéknév, a Vevő nevében megrendelést leadó személy és maga a Vevő (adóazonosító számát is beleértve). Ha a Vevő képviselőjének joga nem származik az Országos Bírósági Nyilvántartásban vagy a Központi Nyilvántartásban és a Gazdasági Tevékenységre vonatkozó információban rendelkezésre álló adatokból, akkor a megrendeléshez csatolni kell a Vevőt a Vevő képviseletére feljogosító dokumentum másolatát.
4. §. A szerződés a megrendelés Eladó általi megerősítésével jön létre. A megrendelést ajánlatnak kell tekinteni, a visszaigazolást pedig az ajánlat elfogadásának.
5. §. Cikkben említett esetben. 6. § 3. § -a szerint a szerződés megkötésére akkor kerül sor, ha a Vevő megerősíti a megrendelést, miután megkapta az Eladónak a megrendelés elfogadásáról szóló adatait, amelyek tartalmazzák a megrendelt áruk aktuális árát.
6. §. Az eladó nem terjeszt közvetlen vagy közvetett ügynökök részvételével.
7. §. A szerződés megkötésének visszaigazolása ÁFA számla, az ajánlat benyújtásával a Vevő vállalja, hogy elektronikus formában megkapja az ÁFA számlákat.

MŰVÉSZET. 3. A RENDELÉS VÉGREHAJTÁSI IDŐPONTJAI
1. §. A szállítási idő csak tájékoztató jellegű, és nem ró semmilyen kötelezettséget az Eladó részéről, kivéve, ha a Felek tárgyalások útján másként állapodnak meg.
2. §. A rendelés teljesítési időszaka a megrendelés visszaigazolásában megjelölt napon kezdődik.
3. §. A megrendelés szállítási és / vagy végrehajtási feltételei, valamint az egyéb értékesítési feltételek megváltozhatnak, azt követően is, hogy a Vevő megrendeli az árut, különösen vis maior és más, az Eladótól független körülmények miatt, valamint a piaci helyzetben és a jelenlegi kereskedelmi feltételekben bekövetkezett változások eredményeként, amelyek többek között az Eladónak az Eladó által a szerződések teljesítésében együttműködő szervezetekkel fennálló kapcsolataihoz kapcsolódnak. A Vevőt haladéktalanul tájékoztatni kell a szállítási dátum és / vagy a megrendelés végrehajtásának és az egyéb értékesítési feltételek változásáról.


MŰVÉSZET. 4. SZÁLLÍTÁS, ÁRUK ÁTVÉTELE

1. §. A megrendelésben a Vevő megadja az áru szállításának módját.
2. §. Az árut az Eladó telephelyén vagy az Eladó által megjelölt más helyen adhatják ki, vagy futárral szállíthatják.
3. §. A szállítás költségét a Vevő állja.
4. §. Feltételezzük, hogy az árut a Vevőnek vagy a futárszolgálatnak történő átadáskor bocsátják ki.
5. §. A vevő köteles átvenni a megrendelt árut. Az áru átvételének elmulasztása nem mentesíti a Vevőt a teljes ár megfizetésének kötelezettsége alól. Az áru begyűjtésének határidejét követően az Eladónak jogában áll a Vevőt a tárolásáért díjat felszámítani, amely az el nem igényelt áruk árának 1/24 -e. Ha a tárolás költsége eléri az áru árát, az Eladónak joga van az árut újra eladni (e jog gyakorlása mentesíti a Vevőt a tárolásért fizetési kötelezettség alól, de nem mentesíti az eladási ár megfizetésének kötelezettsége alól) ).
6. §. A csomag átvételekor a Vevő köteles a futár jelenlétében gondosan ellenőrizni a külső csomagolás állapotát. Ha a Vevő külső sérülést észlel a szállítmányban, akkor a Vevő köteles a futár jelenlétében kárjelentést készíteni, amely tartalmazza a szállítás leírását és fényképeit. A futár által aláírt két azonos példányból az egyiket el kell küldeni az Eladónak, a másik a Vevőnél marad. Ebben az esetben az árut visszaküldik az Eladónak, hogy panaszkezelési eljárást kezdeményezzen a futárszolgálattal.

MŰVÉSZET. 5. A KOCKÁZAT MÚLTÁSA ÉS A TULAJDONSÁG KORLÁTOZÁSA
1. §. Az áru elvesztésének vagy károsodásának kockázata a Vevőt terheli, amikor azt a Vevőnek vagy a futárszolgálatnak átadja.
2. §. Az áru az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg az Eladó által az árukról kiállított értékesítési számlából származó ár teljes kifizetésre nem kerül (Polgári Törvénykönyv 589. cikke). A Vevő által befizetett bármely kifizetés esetén az Eladó jogosult először beleszámítani az esetleges járulékos költségekbe (beleértve az áruk tárolásával kapcsolatos követeléseket is), mielőtt azokat beszámítja az eladási árba.
3. § A Vevő köteles megfelelően kezelni az árut, és nem terhelheti az árut harmadik féllel szembeni jogokkal, különösen nem zálogosíthatja el, vagy nem ruházhatja át harmadik félre (ingyenesen és térítés ellenében), az Eladó hozzájárulása nélkül.

MŰVÉSZET. 6 ÁR- ÉS FIZETÉSI SZABÁLYOK
1. § Az áruk értékesítése a megrendelés visszaigazolásának napján érvényes és az Eladó árlistájában szereplő árak szerint történik.
2. § Az ajánlat és annak elfogadása által érintett árak csak az adott megrendelés teljesítésére érvényesek, kivéve, ha a felek írásban másként állapodnak meg. Egy adott megrendelés teljesítése meghatározott árak alapján nem kötelezi az Eladót arra, hogy ezeket az árakat a következő megrendelésre fenntartsa.
3. §. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az árlistában meghatározott árakat megváltoztassa, és nem vállal felelősséget azért, ha nem értesíti a Vevőt a változásról előre. Ebben az esetben a Vevő tájékoztatást kap a megrendelés elfogadásáról és a megrendelt áruk aktuális áráról (az úgynevezett ellenajánlat, amely a Vevő részéről történő elfogadást igényli). Ebben az esetben a szerződést az Art. 2 ÁSZF 5. §.
4. § A fizetési mód banki átutalás az Eladó számlájára, mielőtt az árut a raktárból kiengedik (előtörlesztés). A banki tranzakciók költségeit kizárólag a Vevő viseli.
5. §. Egyéb fizetési feltételekről a felek megállapodhatnak, és feltüntetik az áru értékesítését dokumentáló áfás számlán.
6. § Az ár megfizetésének pillanata az Eladó bankszámláján jóváírt pénz.
7. § Az ár egészének vagy egy részének késedelmes befizetése esetén az Eladónak jogában áll törvényes kamatot felszámítani a késedelemért, és felfüggeszteni a megrendelt áru leszállítását a teljes ár megfizetéséig, valamint az esetleges törvényes kamatokat a késedelemért, a fizetés késedelmének időtartamára számítva.
8. §. Abban az esetben, ha eltérés van a megrendelt és leszállított áru és az értékesítést dokumentáló áfás számla tartalma között, az Eladó kiállítja és átadja a Vevőnek a korrekciós számlát. Ha a számla helyesbítését a Vevő kérésére kell elvégezni, akkor a kérelemnek tartalmaznia kell információkat a talált eltérésekről és a megkérdőjelezett ÁFA számla számát.

MŰVÉSZET. 7. GARANCIA
Az eladó a jótállás alapján felelős az eladott termék fizikai és jogi hibáiért, azonban ez a felelősség az alábbiak szerint korlátozott: A hiba bejelentését írásban lehet benyújtani, feltüntetve a termék értékesítését igazoló áfás számla számát, a hiba felfedezése után 8 napon belül, a garanciális jogok elvesztése miatt. A jótállási idő a termék Vevőnek történő átadásától számított 30 nap.

  1. Az eladó a helyes panasz kézhezvételétől számított 14 napon belül, azaz írásos értesítés, amely tartalmazza a termék értékesítését dokumentáló áfás számla számát, értesíti a Vevőt a követelés rendezésének módjáról.
  2. A vevő kérheti vagy a termék kicserélését hibátlan termékre, vagy a hiba elhárítását.
  3. Az Eladó megtagadhatja a Vevő kérésének kielégítését, ha lehetetlen a hibás terméket a szerződésnek megfelelően összhangba hozni a Vevő által választott módon, vagy túlzott költségeket követelne meg az Eladó számára a hibás cikk behozatalának második lehetséges módjához képest megfelel a szerződésnek. Az eladó megtagadhatja a termék hibátlan termékre történő cseréjét vagy a hiba elhárítását akkor is, ha e kötelezettség megtérítésének költségei meghaladják az eladott termék árát.
  4. Pontban említett esetben d) pontban a Vevő nyilatkozatot nyújthat be az árcsökkentésről vagy a szerződés elállásáról.
  5. Az áru visszaküldésének költségeit az Eladó viseli a visszaküldési költségek összegéig, amely a szervezeten keresztül és az Eladó által korábban megjelölt módon történne.
  6. Ha az Eladó az áru visszaküldése helyett úgy dönt, a Vevő köteles azt megsemmisíteni vagy hulladékként elszállítani az Eladó költségére, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint. Az áru megsemmisítését vagy hulladékként való eltávolítását az a szervezet végzi, amely a termékeket hulladékként ártalmatlanítja vagy összegyűjti, az Eladó által korábban meghatározott módon, és az Eladó által korábban meghatározott áron. Az Eladó az áru hulladékként való megsemmisítésének vagy elszállításának költségeit csak a fenti módon határozza meg.

MŰVÉSZET. 8. KORLÁTOLT FELELŐSSÉG
1. § Az Eladó nem vállal felelősséget a kereskedelmi anyagok, különösen a prospektusok, katalógusok és reklámfüzetek nyomdai hibáiért.
2. §. A kereskedelmi anyagokban található illusztrációk és fényképek csak az áruk általános bemutatására szolgálnak, és nem garantálják az azonos termék átvételét.
3. §. Az Eladó nem felelős az Eladó ajánlatával kapcsolatos szerzői jogok, szabadalmak vagy bejegyzett ipari formatervezési minták meglétéért a termékek további viszonteladási helyein.
4. §. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a termékek nem megfelelő vagy szakszerűtlen használatából, valamint a Vevő vagy harmadik fél általi helytelen beszerelésből, normál kopásból, helytelen vagy gondatlan használatból erednek.
5. §. Az Eladó nem felelős az áruk funkcionális hiányosságaiért, amelyek a Vevő hibás termékválasztásából erednek, és a vásárlás előtt figyelmesen el kell olvasnia és ellenőriznie kell, hogy az áru által kínált funkciók megfelelnek -e az Eladó igényeinek.

MŰVÉSZET. 9. VIS MAJOR
Az Eladó nem vállal felelősséget az áruk értékesítésére irányuló szerződés szerinti kötelezettségek elmulasztásáért vagy nem megfelelő teljesítéséért, ha a kötelezettségek elmulasztását vagy nem megfelelő teljesítését az Eladón kívül álló körülmények okozzák, a kellő gondosság ellenére (vis maior) .

MŰVÉSZET. 10. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA ÉS A GARANCIA
A PAKERY.PL fenntartja a jogot a fenti Általános Értékesítési Feltételek bármely pontjának megváltoztatására. Ilyen helyzet esetén a módosított Feltételek a módosítás dátuma után leadott összes új Megrendelésre, valamint a korábbi Megrendelésekre vagy a korábbi értékesítéshez kapcsolódó Megrendelésekre vonatkozó Kiegészítő Megrendelésekre vonatkoznak.

MŰVÉSZET. 11. KERESKEDELMI TITOK
A PAKERY.PL tevékenységével kapcsolatos minden, nyilvánosan nem ismert információ, valamint a Megrendelés tartalma és a felek kölcsönös kereskedelmi együttműködésével kapcsolatos megállapodásai bizalmasak és üzleti titkot képeznek. A felek megállapodnak abban, hogy nem adnak ki bizalmas információkat harmadik feleknek, és nem használják fel más célokra, mint a jelen Feltételek és Megállapodások áruk értékesítésére vonatkozó kötelezettségeinek teljesítésére.
A Vásárló minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a bizalmas információk nyilvánosságra hozatalát, beleértve azokat a harmadik feleket is, akiknek segítségével a Megrendelés végrehajtásra kerül.
Ha a Vevőt a törvény kötelező rendelkezései kötelesek közzétenni a PAKERY.PL tevékenységével kapcsolatos bármilyen információt, akkor erről értesíti a PAKERY.PL -t, és együttműködik vele az ilyen információk közzétételének negatív hatásainak kiküszöbölése vagy minimalizálása érdekében. Ez a kötelezettség határozatlan ideig kötelező. A PAKERY.PL írásbeli hozzájárulása nélkül a semmisség fájdalmában a Vevő semmilyen célra nem használhatja a PAKERY.PL nevét, védjegyét vagy kereskedelmi nevét, és nem hivatkozhat a PAKERY.PL -vel fennálló gazdasági kapcsolatokra.

MŰVÉSZET. 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. §. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek, jogellenesnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak találják, a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben kötelező érvényűek és hatályosak, mintha az Általános Szerződési Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezés nélkül alkalmazandók lennének.
2. §. Az Általános Szerződési Feltételek Eladó általi módosítása joghatással jár a változások weboldalon való közzétételének pillanatától megkötött szerződések vonatkozásában. www.pakery.pl . Az ilyen módosítások az új Általános Szerződési Feltételek közzétételétől számított ajánlatok alapján kötött szerződésekre vonatkoznak.
3. §. A nem tárgyalt kérdésekben a lengyel jog rendelkezéseit kell alkalmazni, különösen a Polgári Törvénykönyvet. A felek közötti vitákra a lengyel törvényeket kell alkalmazni.
4. §. A felek közötti vita esetén a Vevő és az Eladók vállalják, hogy megpróbálják békés úton rendezni. Nézeteltérés esetén az esetleges vitákat az Eladó székhelyének anyagi és helyi joghatóságával rendelkező lengyel bíróság fogja rendezni.
5. §. A felek vállalják, hogy értesítik egymást a címváltozásról. Címváltozásról szóló értesítés hiányában a megrendelésben megjelölt címre kézbesített levelezést kézbesítettnek kell tekinteni, és az abban foglalt minden joghatást okoz.

A GDPR INFORMÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGE
1. A vállalkozó B2B nagykereskedelmi platformon (más néven B2B Platform) történő regisztráció során megadott adatainak kezelője a PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, címe: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP szám: 774-276-56-70 REGON szám: 147318930.
2. A személyes adatok feldolgozása az adásvételi szerződésekből eredő feladatok végrehajtásával összefüggésben történik.
3. A személyes adatok címzettje a PAKERY.PL és a szállítások végrehajtásában a PAKERY.PL -lel együttműködő logisztikai vállalatok jogosult munkatársai.
4. A PAKERY.PL nem rendelkezik az adatok más célokra történő felhasználásáról, mint az adásvételi szerződések végrehajtásával (azaz a megrendelés teljesítésének folyamata, számlázás és a megrendelések kiegyenlítése).